« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o nařízení elektronické dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražba 20 4 2021
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Praha 10
Mgr.XXXXXX XXXXXXX,soudní exekutor,Na Plískavě XXXX/X,XXX XX Praha 10,(vchod z ulice Hostivařská)
<br> tel.: 272 101 211,email: info@exekuce.com,IČ: 66241146,http://www.exekuce.com
<br> č.j.003 EX 171/20-29
<br> Usnesení o nařízení elektronické dražby
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha XX,se sídlem Na Plískavě 1525/2 <,>
Praha 10,pověřený k vedení exekuce v pověření k provedení exekuce,vydaném Městským
soudem v Brně ze dne 12.05.2020,č.j.79 EXE 833/2020-10,které nabylo právní moci dne
18.07.2020 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXXXX XXXXX,bytem PSČ: XXX XX,IČ:
XXXXXXXX,dat.nar.:
<br> na návrh
oprávněného:
<br> Revolution Hair s.r.o <.>,se sídlem Dlouhá 730/35,Praha-Staré Město,IČ:
24814822,práv.zast.advokátem advokát,se
sídlem PRAHA 4,PSČ: 140 00,IČ:
70055360 <,>
<br> o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce rozhodl
<br> takto:
<br> I.První dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na internetové adrese:
<br> www.e-drazby.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 20.04.2021 v 10:00:00 hodin <.>
Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na tentýž den 20.04.2021 ve 12:00:00 hodin.Dražba
se bude konat do doby,dokud dražitelé činí podání (ust.§ 336i odst.5 zákona č.99/1963 Sb.<,>
občansky soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před
stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitele stále činí podání
a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté
činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a
dražba končí.Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb
dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednic...

Načteno

edesky.cz/d/4555524

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz