« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - změna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení dražba nemovitostí 20 03 2020 1411 001
Č.j.094 EX 05098/15-169
<br> číslo návrhu EN 00406/15
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého nám.28,301
00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: OS Brno - venkov ze dne
25.09.2015,č.j.55 EXE 2775/2015-29 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Rozsudek Vrchní soudu Olomouc ze dne 21.04.2015,č.j.7 Cmo 356/2014-65,Směnečný platební rozkaz
KS Brno ze dne 24.05.2012,č.j.20 Cm 61/2012-9,Rozsudek KS Brno ze dne 20.11.2013,č.j.20 Cm
61/2012-30 <,>
<br> ve věci
oprávněného:
<br> RILEX TRADERS,a.s <.>,se sídlem Radnická 11,Brno 602 00,IČ: 28280857,právní
zástupce advokát se sídlem / 602 00 Brno <,>
<br> proti
povinné:
<br> XXXX XXXXXXX,bytem / Kuřim XXX XX,nar <.>
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě V <.>,která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz
<br> II <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: 23.4.2020 v 10:00 hod
<br> Ukončení dražby: nejdříve 23.4.2020 v 10:45 hod
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále
činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li
poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba
končí <.>
<br> Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem <.>
<br> III <.>
<br>
<br> Pořadové číslo dražebního jednání: 1.kolo
<br> IV <.>
<br> Registrace dražitelů:...
Dražba 1 4 2021 změna
Č.j.094 EX 05098/15-389
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého nám.28,301
00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: OS Brno - venkov ze dne
25.9.2015,č.j.55 EXE 2775/2015-29 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Rozsudek Vrchní soudu Olomouc ze dne 21.4.2015,č.j.7 Cmo 356/2014-65,Směnečný platební rozkaz
Krajského soudu v Brně ze dne 24.5.2012,č.j.20 Cm 61/2012-9,Rozsudek Krajského soudu v Brně ze
dne 20.11.2013,č.j.20 Cm 61/2012-30 <,>
<br> ve věci
oprávněného:
<br> RILEX TRADERS,a.s <.>,se sídlem Radnická 11,Brno 602 00,IČ: 28280857,právní
zástupce advokát / Brno <,>
<br> proti
povinné:
<br> XXXX XXXXXXX,bytem / Kuřim XXX XX <,>
<br> rozhodl o změně usnesení - dražební vyhlášky č.j.094 EX 05098/15-169 ze dne 23.03.2020 a to čl.I <.>
a II.takto:
<br> I <.>
Nařizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě V <.>,dražební vyhlášky č.j.094 EX
05098/15-169 ze dne 23.03.2020,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz
<br> II <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: 1.4.2021 ve 13:20 hod
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve 1.4.2021 ve 14:05 hod
<br> III <.>
<br> V ostatním zůstává usnesení - dražební vyhláška č.j.094 EX 05098/15-169 ze dne 23.03.2020 beze
změn <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Nadepsaný soudní exekutor vydal dne 23.03.2020 dražební vyhlášku pod č.j.094 EX 05098/15-169 <,>
kterou nařídil dražbu nemovitostí uvedených v čl.V.dražební vyhlášky na den 23.4.2020 od 10:00 hod <.>
Dne 26.3.2020 podala povinná návrh na odklad exekuce,a proto nařízená dražba musela být usnesením
soudního exekutora Mgr.Martina Tunkla ze dne 30.03.2020,č.j.094 EX 05098/15-181 odročena na
neurčito.Dne 22.4.2020 vydal Okresní soud Brno-venkov usnesení,kterým návrh povinné na odklad
exekuce zamítl.Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.12.2020,jelikož povinná se proti výše
uvedenému ...

Načteno

edesky.cz/d/4555521

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz