« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - podíl id. 449/7636 - pozemky parc.č. 4733/9 a parc.č. 4733/11 (ostatní plocha), LV 8615, v k.ú. Smíchov, obec Praha HOM-77102/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

podíl id. 449/7636 - pozemky parc.č. 4733/9 a parc.č. 4733/11 (ostatní plocha), LV 8615, v k.ú. Smíchov, obec Praha HOM-77102/2021
č.j.: 167 EX 23882/11-337
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha XX,Dědinská XXX/XX,XXX 00 Praha 6,rozhodl ve věci
exekuce ve prospěch oprávněného: XXXXX XXXX,Mansfeldova XXX/XX,XXXXX,Praha X a v neprospěch povinného:
XXXXX XXXXXXXX,Masarykovo náměstí X/X,XXXXX,Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,nar.21.05.1980 <,>
o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,a vydává dle § 336o zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský
soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“)
<br> u s n e s e n í o n a ř í z e n í e l e k t r o n i c k é h o d r a ž e b n í h o j e d n á n í
<br> (dražební vyhláška)
<br>
I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 13.04.2021 v 09:00 hod.na
dražebním portálu
<br> www.drazby-exekutori.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 13.04.2021 v 09:20 hod.Dražba se však koná,dokud
<br> dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 OSŘ).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání,posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut od
posledního učiněného podání,nebude-li učiněno další podání.Mezi posledním nejvyšším podáním a
oznámením,že do konce dražby zbývá pět minut,je nastavena prodleva patnácti vteřin.V takovém případě se
okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut,dokud dražitelé činí podání.Podání se považuje za učiněné
pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno,tzn.podání se objeví on-
line v seznamu přijatých podání <.>
<br>
III.Předmětem dražby jsou nemovité věci:
<br>
-podíl ve výši id.449/7636 na:
<br>
<,> vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu,katastrální pracoviště Praha,okres: Hlavní město
Praha,obec: Praha,katastrální území: 729051 Smíchov,LV: 8615 <.>
<br> Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek <.>
Více informací na www.exekutorskyu...

Načteno

edesky.cz/d/4482547

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz