« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Přetřídění MK_zahájení řízení PKD-77095/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přetřídění MK_zahájení řízení PKD-77095/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/4 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> *MHMPXPFIHFJY*
MHMPXPFIHFJY
<br>
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
<br> Č.j.: 236004399
<br> MHMP-212433/2021/O4/Kf Počet listů/příloh: 2/1
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1952051/2020PKD 17.2.2021
<br>
Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční správní úřad
podle ustanovení § 40 odst.5 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),na základě
rozhodnutí Ministerstva dopravy,odboru pozemních komunikací č.j.128/2020-120-STSP/3
ze dne 22.12.2020 a předchozích žádostí Technické správy komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
č.j.TSK/3253/028-20/Ce ze dne 27.4.2020 a odboru dopravy Magistrátu hl.m.Prahy
č.j.MHMP 767570/2020 ze dne 26.5.2020,v souladu s ustanovením § 144 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> o z n a m u j e
<br> zahájení správního řízení o změně zatřídění níže uvedených místních komunikací II.třídy
v předmětných úsecích na místní komunikace I.třídy na území správních obvodů městských
částí Praha 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21 podle § 3 odst.2 a § 6
odst.2 zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů:
<br> č.komunikace úsek od úsek do MČ
<br> 1 Národní Most legií Spálená Praha 1
2 Lazarská Vodičkova Spálená Praha 1
3 Spálená Národní Karlovo náměstí Praha 1
4 Vodičkova Lazarská Karlovo náměstí Praha 1
5 Na slupi Svobodova Vyšehradská Praha 2
6 Fran...

Načteno

edesky.cz/d/4482545

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz