« Najít podobné dokumenty

Město Dobruška - Oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dobruška.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument (115.66 kB)
Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
<br> nám.F.L.Věka 11,518 01 Dobruška
<br>
<br> Spis.zn.: MUD 15654/2020/OVŽP/FS-4
Č.j.: PDMUD 6493/2021
Vaše podání ze dne: 02.11.2020
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: f.siegl@mestodobruska.cz
Počet listů/příloh: 3/0
Počet listů příloh: –
Datum vyhotovení: 22.02.2021
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> o zahájení řízení
<br> o povolení změny stavby před jejím dokončením
<br> Městský úřad Dobruška,odbor výstavby a životního prostředí,silniční hospodářství jako obecní
úřad obce s rozšířenou působností a silniční správní úřad dle ust.§ 40 odst.1 zákona č.13/1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") pověřený dle ust.§ 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních
komunikacích,v souladu s ust.§ 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),výkonem
působnosti speciálního stavebního úřadu (dále jen "speciální stavební úřad") ve věcech silnic II.a III <.>
třídy,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území obce
s rozšířenou působností a jako místně příslušný správní orgán dle ust.§ 11 odst.1 písm.b) zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),v jehož územním
správním obvodu se předmětná stavba nachází,obdržel dne 02.11.2020 žádost Královéhradeckého
kraje,IČ: 708 89 546,se sídlem Pivovarské náměstí 1245,500 04 Hradec Králové (dále jen
"stavebník"),zastoupeného společností Ingeniring Krkonoše a.s <.>,IČ: 274 72 493,se sídlem Horská
634,541 01 Trutnov,zastoupené Ing.Milošem Strakou,nar.05.01.1953,trvale bytem Přemyslova
593,500 08 Hradec Králové (dále jen "zmocněnec"),o povolení změny stavby před jejím
dokončením pro stavbu: „ II/298 Opočno,obchvat – I.etapa “ na pozemcích:
− v katastr.území Opočno pod ...

Načteno

edesky.cz/d/4482433

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dobruška      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz