« Najít podobné dokumenty

Město Slavkov u Brna - Územní řízení-oznámení o zahájení-jednání (+ veřejná vyhláška)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavkov u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Slavkov_Jiráskova_DÚR_vč-C2_SituaceKN.pdf (1506 kB)
LOQl
<br> ' " ' ' ' " ' " ' ' Výpis dotčených pozemků“ _.' * “_ ".' ' *.“ "_ -_ _.* “* Parcela KN | Druh pozemku | Vlastník,:,<.> __ __ „ ' “_ ' „ : —.: - ' '.'- '.“* Katastrální území Slavkov u Brna (750301,„' % „_ ?do; " __ sp; “"i-„_ “_ '- _ - 5 ' ' _ 5 ostatní plocha Město Slavkov u Brna,Palackého náměstí 65,68401 Slavkov u Brna l © „kf-??(Š—ÉWŠŠŠŽŠŽŠS _ ' <.>,\ l <.>,: 4 ostatní plocha Město Slavkov u Brna,Palackého náměstí 65,68401 Slavkov u Brna Č/m/e.; l,„ff 4 1553/1 ostatní plocha Město Slavkov u Brna,Palackého náměstí 65,68401 Slavkov u Brna ' *o/i _27.9/l.2»—»“““" ' " J »? / 1310 ostatní plocha Město Slavkov u Brna,Palackého náměstí 65,68401 Slavkov u Brna 7) 1341 ostatní plocha Město Slavkov u Brna,Palackého náměstí 65,68401 Slavkov u Brna l,_ 1339 ostatní plocha Město Slavkov u Brna,Palackého náměstí 65,68401 Slavkov u Brna 1 _______,i.; 1252 ostatní plocha Město Slavkov u Brna,Palackého náměstí 65,68401 Slavkov u Brna ' _ 1221/5 1238/1 ostatní plocha Město Slavkov u Brna,Palackého náměstí 65,68401 Slavkov u Brna ) 1250 zastavěná plocha a nádvoří SJM XXXXX XXXXXXXX (] Hrubá Věra,Jiráskova XXXX,XXXXX Slavkov u Brna % 1248 zastavěná plocha a nádvoří XXXXXX XXXXXX,Jiráskova XXXX,XXXXX Slavkov u Brno XXXX zastavěná plocha a nádvoří SJM XXXXXX XXXXX a XXXXXXXXX XXXX,Jiráskova XXXX,XXXXX Slavkov u Brno XXXX zastavěná plocha a nádvoří XXXXX XXXXXXX,Jiráskova XXXX,XXXXX Slavkov u Brna XXXX/X zastavěná plocha a nádvoří XXXXXXXXXXX XXXXX,Jiráskova XXXX,XXXXX Slavkov u Brno XXXX zastavěná plocha a nádvoří SJM XXXXXXXX XXXXXXXXX (] XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,Jiráskova XXXX,XXXXX Slavkov u Brna XXXX/X ostatní plocha Město Slavkov u Brna,Palackého náměstí 65,68401 Slavkov u Brna 1459/2 ostatní plocha XXXXXXXXXX XXXXX,Jiráskova XXX,XXXXX Slavkov u Brno XXXX ostatní plocha Město Slavkov u Brna,Palackého náměstí 65,68401 Slavkov u Brno 1480 ostatní plocha Město Slavkov u Brna,Palackého náměstí 65,68401 Slavkov u Brna 1479/1 ostatní plocha Město Slavkov u Brna,Palackého nám...
signed_8194-2021_Územní_řízení-oznámení_o_zahájení-jednání_+.pdf (303 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
odbor stavebního úřadu,územního plánování a životního prostředí
<br>
<br> Palackého náměstí 65,684 01 Slavkov u Brna
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE: 10.12.2020
<br> Č.J.<.> : SU/8194-21/ 1304-2021/FOR
<br>
VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXX,Ing.OBDRŽÍ: Dle rozdělovníku
<br> TEL.: 544 121 161
<br> FAX: 544 121 171
<br> E-MAIL: martin.formanek@meuslavkov.cz
<br>
<br> DATUM: 19.02.2021
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení
<br> o zahájení územního řízení,nařízení ústního jednání
<br> Dne 10.12.2020 podalo Město Slavkov u Brna,IČO 00292311,Palackého náměstí č.p.65,684 01
Slavkov u Brna (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
komunikace ulice Jiráskova,Slavkov u Brna (dále jen „záměr“) na pozemcích parc.č.4,5,1196/4 <,>
1236,1238/1,1240,1242/1,1244,1246,1248,1250,1252,1310,1339,1341,1459/1,1459/2,1459/20 <,>
<br> 1479/1,1479/4,1480,1553/1 v kat.území Slavkov u Brna.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení <.>
<br> Dnem podání žádostí bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby (dále jen „uzemní řízení“) ve
výše uvedené věci <.>
<br> Popis záměru:
<br> Jedná se o stavební úpravy stávajících povrchů komunikace a chodníků s doplněním zpevněných
ploch pro parkování vozidel a sjezdů.Součástí je i obnova veřejného osvětlení a sadové úpravy
(výsadba stromů a keřů).Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury a tak bude tato i využívána
<br>
<br> Stavba je členěna na objekty:
<br> SO 01 – Komunikace
<br> SO 02 – Veřejné osvětlení
<br> SO 03 – Sadové úpravy
<br> SO 04 – Příprava území pro výstavbu
<br>
<br> Městský úřad Slavkov u Brna,odbor stavebního úřadu,územního plánování a životního prostředí <,>
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon") <,>
oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům a současně nařizuje,v soula...

Načteno

edesky.cz/d/4482426

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavkov u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz