« Najít podobné dokumenty

Obec Pletený Újezd - Oznámení o zahájení řízení - Pletený Újezd - kanalizace a ČOV - změna systému odkanalizování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pletený Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení - Pletený Újezd - kanalizace a ČOV - změna systému odkanalizování
Kontaktní spojení: Tel: +420 312 604 388 Email: dana.synkova@mestokladno.cz
Fax: Web: http://www.mestokladno.cz
<br> Strana č.1
<br>
<br> Magistrát města Kladna
<br> Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad
<br>
<br> ADRESA PRACOVIŠTĚ:
<br> Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
<br>
<br> DORUČOVACÍ ADRESA:
<br> Magistrát města Kladna
nám.Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO
<br>
<br>
<br>
<br> Č.jednací: OŽP/7590/20-6 Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX - pov.č.T-XX/XXXX-OŽP
Spis.zn.: OŽP/7590/20 Kladno: 16.2.2021
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna,jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a
speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 a § 94j
odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení"),oznamuje <,>
že na návrh
<br>
Obce Pletený Újezd,IČO 00234796,Kladenská 40,273 51 Pletený Újezd
<br> (dále jen "stavebník") ze dne 21.10.2020 bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím
dokončením podle § 94p odst.1 a § 118 odst.2 stavebního zákona a § 15 odst.1 a 6
vodního zákona vodního díla:
<br>
Pletený Újezd - kanalizace a čistírna odpadních vod
<br>
na pozemcích st.p.55,parc.č.287/7,287/8,289/9 v katastrálním území Malé Přítočno,st <.>
p.27,parc.č.16,35/1,144/29,144/68,199/1,199/19,200/1 v katastrálním území
Pletený Újezd.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení <.>
<br>
Jedná se o změnu systému odkanalizování z důvodu prostorového uspořádání
<br> stávajících sítí.Dojde ke kombinovanému způsobu odkanalizování gravitační s tlakovým a
umís...

Načteno

edesky.cz/d/4482338

Meta

Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pletený Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz