« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ - ústní jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

D11
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> Odbor výstavby a územního plánování
<br>
<br>
Č.j.: M U D K - V Ú P / 1 2 8 1 2 - 2 0 2 1 / b re 3 3 0 1 2 - 2 0 1 8
S p is.a s ka r t.z n a k : 3 2 8.3 S
P o če t p ř í lo h : 7
<br>
V yř i zu j e : I n g.A n d r ea Bř e zs ká
T e le f o n : 4 9 9 3 1 8 2 9 5
E - m a i l : b re z s ka.a n d r ea @ m u d k.cz
<br> D a t u m : 1 2.0 2.2 0 2 1
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> A
NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
<br>
<br>
(jedná se o navazuj ící řízení dle § 3g) bod 1.zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí,v platném znění)
<br>
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem,jako stavební úřad
(dále též jen „stavební úřad“) věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění platných předpisů
(dále jen "stavební zákon"),místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění platných předpisů (dále jen „správní řád“) a na základě pověření Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje ze dne 31.10.2017 č.j.KUKHK-31878/UP/2017/OS dle ustanovení
§ 13 odst.4 stavebního zákona obdržel dne 04.09.2018 pod č.případu 97315-18 žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby,kterou podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO
65993390,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 zastoupený SUDOP PRAHA a.s.<,>
IČO 25793349,Olšanská č.p.2643/1a,130 00 Praha 3-Žižkov <,>
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem:
<br> „D11 1108 Jaroměř-Trutnov,DÚR,IČ“
<br> na pozemcích v katastrálních územích: Brod nad Labem,Brusnice,Choustníkovo Hradiště <,>
Dolní Vlčkovice,Dvůr Králové nad Labem,Hořenice,Horní Žďár,Kocbeře,Kyje u Hajnice,Slotov,Stanovice
u Kuksu,Starý Rokytník,Střítež u Trutnova,Studenec u Trutnova,Záboří u Dvora Králové,Zboží u Dvora
Králové,(dále též jen „stavb...

Načteno

edesky.cz/d/4482220

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz