« Najít podobné dokumenty

Obec Spytihněv - MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Spytihněv.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
Strana 1 (celkem 11)
<br>
<br>
Městský úřad Otrokovice e-mail: radnice@muotrokovice.cz web: www.otrokovice.cz
<br> nám.3.května 1340 ústředna: 577 680 111 IČ: 00284301
<br> 765 02 OTROKOVICE fax: 577 933 369 ID datové schránky: jfrb7zs
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> odbor dopravně-správní
oddělení silničního hospodářství
<br>
<br>
VAŠE ZNAČKA:
<br>
<br>
DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: DOP/7814/2021/VIM
SPISOVÁ ZNAČKA: DOP/157/2021/VIM
OPRÁVNÉNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
<br> XXXXXX XXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: vit@muotrokovice.cz
DATUM: 19.02.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ č.508
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> Městský úřad Otrokovice,odbor dopravně-správní,oddělení silničního hospodářství (dále XXX XXX nebo
také speciální stavební úřad),jako příslušný správní orgán podle ust.§ 10 a § 11 zákona č.500/2014 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),jako speciální stavební úřad podle ust.§ 16
a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZPK),a podle ust.§ 15 odst.1 písm.c) a § 94j odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) <,>
obdržel dne 10.12.2020 žádost,kterou podal stavebník: obec Spytihněv,IČ 002 844 91,se sídlem Spytihněv
359,PSČ 763 64,zastoupený na základě plné moci Lukášem Možíšem,Vážany 191,PSČ 687 37
Polešovice,o vydání společného povolení pro stavbu:
<br>
<br> SPYTIHNĚV – REKONSTRUKCE ULICE NOVÁ <,>
<br>
Stavební objekty:
SO 101 – zpevněné plochy <,>
na pozemcích parc.č.:
217 – ostatní plocha/ostatní komunikace <,>
294 – ostatní plocha/ostatní komunikace <,>
9/5 – ostatní plocha/silnice <,>
9/27 – ostatní plocha/ostatní komunikace <,>
v katastrálním území Spytihněv <.>
<br> DOP předložený stavební záměr na uvedených pozemcích přezkoumal v rozsahu ust.§ 94j až 94p
<br> stavebního zákona a v souladu s ust.§ 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpra...

Načteno

edesky.cz/d/4482214

Meta

Stavební informace   EIA   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Spytihněv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz