« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

080479787
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 4797/08-87
<br> Usnesení o nařízení dražebního roku
(dražební vyhláška) – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce,vydaného
Okresním soudem v Šumperku dne 15.09.2008 č.j.22Nc 3020/2008-9,podle vykonatelného rozsudku
Okresního soudu v Šumperku č.j.14C 76/2004-19 ze dne 18.07.2005 <,>
<br> proti povinnému: Richtrová Věra,bytem Branná č.p.197,Branná,dat.nar.: 13.11.1957
<br> na návrh oprávněného: JEDNOTA,spotřební družstvo Zábřeh,se sídlem Masarykovo náměstí 45/5 <,>
Zábřeh,IČ: 00032433,práv.zast.advokátem Mgr.XXXXXXXX XXXXX,advokát,ev.č <.>
XXXXX,se sídlem Komenského 107,Leština,PSČ: 789 71,IČ: 15508595
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 327.125,- Kč s příslušenstvím
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> t a k t o:
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II <.>,která se
koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 24.03.2021 v 11:00 hod <.>,od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 24.03.2021 v 11:30 hod.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okam...

Načteno

edesky.cz/d/4477072

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz