« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Usnesení - dražební vyhláška (ExÚ Plzeň-sever, SE JUDr. V.Flajšhansová, č.j. 121EX1761/11-59)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - dražební vyhláška (ExÚ Plzeň-sever, SE JUDr. V.Flajšhansová, č.j. 121EX1761/11-59)
Č.j.121 EX 1761/11-59
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.Vendula Flajšhansova,Exekutorský úřad Plzeň-sever,se sídlem Divadelní 2728/3a,301 00 Plzeň,pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 4.4.2011,č.j.27 EXE 2213/2011- 10,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Sokolově ze dne 8.3.2010,č.j.7 C 71/2010-4 ve věci
<br> oprávněného Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o <.>,IČO: 45351325,se sídlem Jiřího Dimitrova 1619,356 01 Sokolov,zastoupení XXXXX XXXXX,Mgr <.>,advokát se sídlem sady X.května 296/36,301 00 Plzeň proti
<br> povinnému XXXXXXXX XXX,datum narození X.X.X.XXX,bytem Vintířov 151,357 35 Vintířov (značka: 7120458) pro 1 360,00 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl takto:
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
<br> o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 12.1.2021 od 13:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 12.1.2021 ve 13:30 hodin.Dražba se však koná,dokud dražitelé Činí podání (Š 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání.a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou—li pote' činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž
<br> by bylo učiněno další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> ll.Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci: - parcela č.45/4 o výměře 405 1112 — ostatní plocha
<br> zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pr...

Načteno

edesky.cz/d/4406546

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz