« Najít podobné dokumenty

Obec Stará Ves - Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Realizace společných zařízení v k.ú. Stará Ves u Přerova - etapa I, část 1 - polní cest

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stará Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
<br> Bratrská 34,750 02 Přerov 2
<br> Spis zn.: 2020/173800/STAV/SU/Sko Přerov,dne 13.01.2021
<br> Č.j.:
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> MMPr/006045/2021/Sko
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> katerina.skokova@prerov.eu
<br>
<br>
Žadatel:
<br>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Přerov,Husinecká
<br> 1024/11a,130 00 Praha 3-Žižkov
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> (doručováno veřejnou vyhláškou)
<br>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Přerov,IČO 01312774 <,>
<br> Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3-Žižkov
<br> (dále jen "stavebník") dne 20.08.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> "Realizace společných zařízení v k.ú.Stará Ves u Přerova - etapa I,část 1 - polní cesty"
<br> SO 01 Polní cesta C9
<br> SO 02 Polní cesta C10
<br>
<br> (dále také "stavba") na pozemku parc.č.1491 (ostatní plocha),parc.č.1543 (ostatní plocha),parc.č.1561
<br> (ostatní plocha),parc.č.1569 (ostatní plocha),parc.č.1664 (ostatní plocha),parc.č.1702 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.1727 (orná půda) v katastrálním území Stará Ves u Přerova.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
<br> řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> SO 01 Polní cesta C9
<br> Polní cesta C9 začíná v km 0,0 na křižovatce cest C8b a C24,dále v km 0,280 je součástí křížení s cestami C23a a C23b a
<br> je ukončena v km 0,475 napojením na řešenou polní cestu C10.Cesta je navržena jako vedlejší polní cesta,jednopruhová <,>
<br> kategorie P 4,0/30 - volná šířka koruny 4,0 m (3,0 m + 2x 0,50 m krajnice).Celková délka cesty je 475 m.Povrch cesty je
<br> navržen z mechanicky zpevněného kameniva.Třída dopravního zatížení je navržena VI.Odvodnění polní cesty je příčným
<br> sklonem do přilehlého terénu,odvodnění pláně do trativodu,případně povrchu terénu <.>
<br> SO 02 Polní ...

Načteno

edesky.cz/d/4406479

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stará Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz