« Najít podobné dokumenty

Obec Benešov u Semil - Dražební vyhláška - Bartoš P.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Benešov u Semil.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekuční příkaz Bartoš
Soudní exekutor Mgr.Ing.XXXX XXXXXX
Exekutorský úřad Plzeň - město
adresa: Dominikánská XX/X,301 00 Plzeň
<br> tel.: +420 377 464 009
e-mail: info@exekutors.cz
datová schránka: pvwg8xd
internetové stránky: www.exekutors.cz
<br> 134 EX 17028/14 - 548
<br> EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITÝCH VĚCÍ
<br> Povinný:
zastoupený:
<br> XXXXXX XXXXX,RČ XX-XX-XX/XXXX,IČ XXXXXXXX,Benešov u Semil čp.6,51206
Benešov u Semil
<br> Vymáhaná povinnost: 50 000,00 Kč s příslušenstvím: Náklady předcházejícího řízení 1 000,00 Kč,Náklady
předcházejícího řízení 1 000,00 Kč,Náklady předcházejícího řízení 1 000,00 Kč <,>
Náklady předcházejícího řízení 520,00 Kč,Náklady předcházejícího řízení 320,00
Kč,Náklady předcházejícího řízení 168,00 Kč a povinnosti povinného uhradit
oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu §87 odst.2 z.č.120/2001 Sb <.>,a
soudnímu exekutorovi náklady exekuce ( Výši nákladů exekuce a nákladů
oprávněného soudní exekutor určí v příkazu k úhradě nákladů exekuce.Náklady
oprávněného se předběžně stanovují v částce 4 477,00 Kč.Náklady exekuce se
předběžně stanovují v částce 14 060,20 Kč.)
Celkem ke dni vydání exekučního příkazu 72 545,20 Kč
<br> Oprávněný:
zastoupený:
Číslo účtu oprávněného:
<br> Město Semily,IČ 00276111,Husova čp.82,51301 Semily
právní zástupce: XXXXXXX XXXXX,Mgr,IČ XXXXXXXX,Lochotínská čp.XXXX / čo.18 <,>
30100 Plzeň
<br> Nemovitá věc: nacházejících se v katastrálním území Kroměříž č.674834 v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním pracovištěm Kroměříž,na území obce Kroměříž,na listu
vlastnictví č.8048:
- Stavba ve výlučném vlastnictví (jiná st.) č.e.566 v části obce Kroměříž,stojící na
pozemku č.St.7515 na LV č.10002
<br> Pověření soudního exekutora vydal: OS Semily dne 7.srpna 2014 pod č.j.9Exe 1147/2014 - 24
Exekuční titul:
Rozhodnutí,Městský úřad Semily ze dne 26.října 2010 č.j.FIN/1702/10
Rozhodnutí o přestupku,Městský úřad Semily ze dne 8.února 2008 č.j.ŽÚ/189/08
Rozhodnutí o přestupku,Městský úřad Semily ze dne 13.ledna 2009 č...
Dražební vyhláška 134 EX 1702814 655
EXEKUTORSKÝ Ú AD PLZEŇ-MĚSTO
Soudní exekutor Mgr.Ing.Ji í Prošek
<br>
<br> Dominikánská 8,301 00 Plzeň
Tel: +420 377 464 009,E-mail: info@exekutors.cz,datova schranka: pvwg8xd
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Spisová značka: 134 EX 17028/14 - 655
<br>
<br> Soudní exekutor Mgr.Ing.Ji í Prošek,Exekutorský ú ad Plzeň-město,se sídlem
Dominikánská 8,301 00 Plzeň,pově ený provedením exekuce na základě usnesení:
Okresního soudu v Semilech ze dne 07.08.2014,č.j.9Exe 1147/2014 - 24,kterým
byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozhodnutí o p estupku
Městského ú adu Semily ze dne 13.01.2009,č.j.OD/175/09P íkaz Městského ú adu
Semily ze dne 26.10.2010,č.j.FIN/1711/10P íkaz Městského ú adu Semily ze dne
26.10.2010,č.j.FIN/1710/10Protokol o ústním jednání k p estupku Městského ú adu
Semily ze dne 19.08.2009,č.j.OD/4186/09Rozhodnutí Městského ú adu Semily ze dne
26.10.2010,č.j.FIN/1702/10Rozhodnutí o p estupku Městského ú adu Semily ze dne
08.02.2008,č.j.ŽÚ/189/08,ve věci oprávněného: Město Semily,se sídlem Husova
čp.82,Semily 513 01,IČ: 00276111,právní zástupce Mgr.XXXXX XXXXXXX,advokát
se sídlem Lochotínská čp.XXXX / čo.18,Plzeň - Severní P edměstí 301 00,proti
povinnému: XXXXX XXXXXX,bytem Benešov u Semil čp.X,Benešov u Semil 512 06,IČ:
45596891,nar.29.07.1969,k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši
50 000,00 Kč s p íslušenstvím: náklady p edcházejícího ízení 1 000,00 Kč,náklady
p edcházejícího ízení 1 000,00 Kč,náklady p edcházejícího ízení 1 000,00 Kč <,>
náklady p edcházejícího ízení 520,00 Kč,náklady p edcházejícího ízení 320,00
Kč,náklady p edcházejícího ízení 168,00 Kč,náklady oprávněného: 4 477,00 Kč <,>
jakož i k úhradě nákladů exekuce <,>
<br> vydává tuto -
<br>
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU <.>
<br>
I.Na izuje se první dražební jednání,které se koná
<br>
dne 17.02.2021 ve 11:00 hod <.>
<br>
<br> prost ednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese
www.exdrazby.cz
<br>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejd íve dne 17.02.2021 v 12:00 hod.Dražba se
vš...

Načteno

edesky.cz/d/4406472

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Benešov u Semil      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz