« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - podíl id. 1/16 - rodinný dům, Martinice, č.p. 118, na pozemku parc.č. St. 151, a pozemek parc.č. 133/9 (zahrada), LV 222, v k.ú. Martinice u Holešova, obec Martinice, okr. Zlín HOM-76328/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

podíl id. 1/16 - rodinný dům, Martinice, č.p. 118, na pozemku parc.č. St. 151, a pozemek parc.č. 133/9 (zahrada), LV 222, v k.ú. Martinice u Holešova, obec Martinice, okr. Zlín HOM-76328/2021
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,LL.M <.>,soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek,sídlem Farní 19,738 01 Frýdek-Místek
<br> ID DS: 593q955,e-mail: podatelna@kocinec.eu,www.kocinec.eu
IČ: 71468706,zapsán u EK ČR pod ev.č.142
<br> Č.j.142 EX 03015/13-780
Dražební vyhláška
<br> o nařízení dražby nemovité věci
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX LL.M <.>,Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Frýdek-Místek,Farní 19,PSČ
738 01 pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 02.10.2013,č.j.38 EXE
2451/2013-14,které nabylo právní moci dne 21.11.2013,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu
Obvodního soudu pro Prahu 3 č.j.5C239/2012-34 ze dne 26.11.2012,který nabyl právní moci dne 20.02.2013,vykonatelného dne
20.02.2013 v právní věci
<br> oprávněného: CASPER UNION s.r.o <.>,Olivova 948/6,110 00 Praha 1 - Nové Město <,>
zast.Mgr.XXXXXX XXXXXX,advokát,Londýnská XXX/XX,XXX XX Praha X - Praha 2 <,>
<br> k vymožení pohledávky v částce Jistina: 296 814,65 Kč,Úrok 23,01 % ročně z částky 296 814,65 Kč od 20.07.2012 do
zaplacení,Úrok z prodlení 7,50% ročně z částky 296 814,65 Kč od 20.07.2012 do zaplacení,nákladů soudního řízení: 65 648,00
Kč,nákladů oprávněného v exekuci 18 331,50 Kč a nákladů této exekuce,jejichž výše se určuje samostatným rozhodnutím
<br> proti povinnému: XXXXX XXXX,IČ: XXXXXXXX,nar.XX.XX.1972,Gagarinova čp.157 / čo.4,165 00 Praha - Suchdol <,>
<br> rozhodl takto:
<br> I.Nařízení dražby
Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> www.exdrazby.cz
Čas zahájení dražebního jednání je stanoven na den 05.03.2021 v 10:00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání <.>
Čas ukončení dražebního jednání je stanoven na den 05.03.2021 v 10:30 hod.Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších změn,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v
posledních pěti...

Načteno

edesky.cz/d/4406417

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz