« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - podíl id. 1/10 - pozemky parc.č. 342/13 a parc.č. 347/11 (orná půda), LV 182, v k.ú. Zářičí u Dírné, obec Dírná, okr. Tábor HOM-76331/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

podíl id. 1/10 - pozemky parc.č. 342/13 a parc.č. 347/11 (orná půda), LV 182, v k.ú. Zářičí u Dírné, obec Dírná, okr. Tábor HOM-76331/2021
*2518/14-80*
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX
Pavelčákova XX,XXX XX Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu
<br> V Olomouci dne 06.01.2021 Vyhotovil: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX Č.j.XXXEX XXXX/XX-XX
Exekuční soud: Obvodní soud pro Prahu 5,vedeno pod č.j.39 EXE 2275/2011-24
<br> Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání – elektronická dražba
(dražební vyhláška)
<br> Jako soudní exekutor v rámci exekuce k provedení vykonatelného exekučního titulu: rozhodčí nález č.j.12 RS 314/05 ze
dne 07.01.2009,vydal XXXXX XXXXXXXXXX,vedené ve prospěch oprávněného:
Český Triangl,a.s <.>,IČO 25864106,se sídlem Heršpická 800/6,639 00 Brno-Štýřice,právně zast.: Mgr.Veronika
Soukupová,advokátka,se sídlem Tylov 147,793 02 Lomnice <,>
proti povinnému:
XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Národní 416/37,110 00 Praha 1 Hradčany <,>
jsem rozhodl takto:
<br> I <.>
Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v článku II.se koná dne 18.02.2021 <,>
<br> Zahájení elektronické dražby proběhne v 10:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy) <.>
<br> Dražba bude ukončena ve 11:00 hodin.Dražba se však se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č <.>
99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před
stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěny další příhozy,postup dle
předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání
má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo
systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a
taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem <.>
<br> Elektronická dražba proběhne na portálu w...

Načteno

edesky.cz/d/4406416

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz