« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - soubor pozemků: pozemek parc.č. 3341/1 a parc.č. 3341/11 (zahrada), pozemek parc.č. 3342/1, 3342/12 a 3342/13 (ostatní plocha), LV 2246, v k.ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice u Brna, okr. Brno-venkov HOM-76338/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

soubor pozemků: pozemek parc.č. 3341/1 a parc.č. 3341/11 (zahrada), pozemek parc.č. 3342/1, 3342/12 a 3342/13 (ostatní plocha), LV 2246, v k.ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice u Brna, okr. Brno-venkov HOM-76338/2021
Exekutorský úřad Třebíč,Bráfova 471/58,674 01 Třebíč
S o u d n í e x e k u t o r J U D r.J i ř í T o m e k
tel: 777 123 040
e-mail: exekutortrebic@seznam.cz www.exekutortrebic.cz
<br> č.j.: 093 Ex 419/04-266
zn.opr.:
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXX,Exekutorský úřad Třebíč,se sídlem Bráfova XXX/XX,674 01 Třebíč <,>
pověřený provedením exekuce na základě usnesení,které vydal Okresní soud Praha-západ dne 21.06.2004
pod č.j.1Nc 2655/2004-59,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného exekučního titulu - notářsky
zápis č.j.NZ 192/97,N 228/97,který vydal JUDr.XXXXX XXXXXXXXX dne XX.XX.XXXX,rozhodl ve
věci uspokojení pohledávky
<br> oprávněné(ho): SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK,XXXXXXX XXXXXXXX Gm,Heiligenstadter Strasse
XX-XX,Wien,Rakousko
<br> zast.JUDr.XXXXX XXXXXXX,Lidická XX,XXX XX Brno
proti
povinné(mu): XXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,HYBERNSKÁ 1012/30,110 00 Praha 1-Nové Město <,>
<br> v částce 440 242,20 EUR s příslušenstvím a s náklady exekuce,které budou v řízení stanoveny <,>
<br> vydává v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „exekuční řád“) a ve vazbě na § 336b zákona č <.>
99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“) ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného
toto usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání:
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k a
<br> I <.>
Nařizuje se elektronická dražba (§ 336o odst.1 o.s.ř.),která se koná prostřednictvím elektronického
systému dražeb na internetové adrese:
<br> www.exdrazby.cz <.>
<br> II <.>
Zahájení elektronické dražby: 9.2.2021 v 10:00 hod
Ukončení dražby: nejdříve 9.2.2021 v 11:00 hod
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí
podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku...

Načteno

edesky.cz/d/4406413

Meta

Jednání zastupitelstva   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz