« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - odročení dražby: byt č. 1496/15, Michle, č.p. 1496, byt. dům, na parc.č. 1307/38 a 1307/104, včetně podílu 8141/247066 na společných částech nemovitostí, LV 6734 a LV 6857, v k.ú. Michle, obec Praha, na neurčito HOM-76337/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odročení dražby: byt č. 1496/15, Michle, č.p. 1496, byt. dům, na parc.č. 1307/38 a 1307/104, včetně podílu 8141/247066 na společných částech nemovitostí, LV 6734 a LV 6857, v k.ú. Michle, obec Praha, na neurčito HOM-76337/2021
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLADNO JUDr.Ing.XXXX XXXXXX,soudní exekutor náměstí Starosty Pavla X,XXX XX Kladno,IČ: 65402367,DIČ: CZ6305230580 Tel: 314 004 567 – 570,e-mail: epodatelna@eukladno.cz,www.eukladno.cz,DS: h4kswpm bankovní spojení: 43-7561840247/0100,Komerční banka,a.s.Č.j.150 EX 564/19-53 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr.Ing.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Kladno,pověřený provedením exekuce na základě vykonatelného rozsudku č.j.58 C 75/2018-14 ze dne 14.06.2018,který vydal Obvodní soud pro Prahu 4 a usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č.j.67 EXE 1097/2019-9,které vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne 10.04.2019,o vymožení pohledávky oprávněného: ČESKÝ ROZHLAS,se sídlem Vinohradská 12,Praha,PSČ: 120 99,IČ: 45245053,proti povinnému: Kostousov & Partners s.r.o <.>,se sídlem Tigridova 1496/3,Praha-Michle,IČ: 24665487,pro: 5.675,- Kč s přísl <.>,a pro náklady exekuce rozhodl takto: dražební rok nemovitých věcí nařízený na den 28.01.2021 v 09:00:00h.usnesením č.j.150 EX 564/19-44,ze dne 14.10.2020 se odročuje na neurčito na nemovité věci: - včetně podílu ( 8141/247066 ) na budově č.p.1496 a parcele č.1307/38,1307/50,1307/68,1307/69,1307/74,1307/97,1307/103,1307/104 - vše zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,Katastrální pracoviště Praha,pro obec Praha,katastrální území Michle,na listu vlastnictví č.6734,6857.S vlastnickým podílem o velikosti 1/86: - vše zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,Katastrální pracoviště Praha,pro obec Praha,katastrální území Michle,na listu vlastnictví č.6853.O d ů v o d n ě n í : Dne 05.01.2021 byla soudnímu exekutorovi doručena žádost oprávněného o odročení dražebního jednání.Soudní exekutor žádosti oprávněného vyhověl a dražbu nemovitých věcí odročil na neurčito.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.K písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis doručen,se zašle elektronickou poštou na el...

Načteno

edesky.cz/d/4406411

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz