« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru "Základní škola Březiněves" OCP-76347/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru "Základní škola Březiněves" OCP-76347/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/17 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
- dle rozdělovníku -
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
-/- Ing.XXX XXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 21351/2021 Počet listů/příloh: 9/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1555943/2020 OCP 11.01.2021
<br>
Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení
<br> Výroková část:
<br> Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) <,>
jako příslušný úřad podle § 22 písm.a) a § 23 odst.10 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí),ve znění pozdějších změn (dále také jen „zákon“),po provedeném
zjišťovacím řízení rozhodl podle § 7 odst.6 zákona takto:
<br> Záměr „Základní škola Březiněves“ nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle
zákona <.>
<br> Identifikační údaje:
<br> 1.Název záměru
<br> Základní škola Březiněves
<br> 2.Oznamovatel:
<br> Městská část Praha – Březiněves,U Parku 140,182 00 Březiněves,IČO: 00240109
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br> *MHMPXPFBD7IE*
MHMPXPFBD7IE
<br>
<br>
2/17 Č.j.MHMP 21351/2021
<br> 3.Oznámení:
<br> zpracovatel: Mgr.XXXXX XXXXX,Bc.Petr Bauer; datum zpracování: X.XX.2020
<br> 4.Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona:
<br> Záměr naplňuje ust.§ 4 odst.1 písm.c) zákona,a to jako záměr ve vztahu k bodu 118 (Tematické
areály od stanoveného od stanoveného limitu 2 ha; krematoria) kategorie II přílohy č.1 k zákonu <.>
<br> 5.Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Na pozemku o velikosti cca 4,8 ha je navrhována novostavba základní školy.Základní škola
je plánována pro 540 dětí a cca 60 zaměstnanců.V budově bude umístěno celkem 18 základních
tříd,9 odborných učeben,5 učeben školní družiny (150 dětí) a jedna učebna pro školní
klub (3...

Načteno

edesky.cz/d/4406397

Meta

Jednání zastupitelstva   Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz