« Najít podobné dokumenty

Město Vodňany - Dražební vyhláška č.j.212 EX 132/19-47

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vodňany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č.j.212 EX 132/19-47
č.j.212 EX 132/19-47
<br> Dražební vyhláška
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXX,Exekutorský úřad Strakonice,se sídlem Plánkova XXX,386 01
Strakonice,pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce,vydaném Okresním
soudem ve Strakonicích ze dne 23.07.2019 č.j.15 EXE 531/2019-34 <,>
<br> proti povinnému: Verena XXXXXX XXXXX,bytem Zum Eisweiher XX,Mistelgau,PSČ: XXX 90 <,>
Spolková republika Německo,dat.nar.: 09.01.1978 <,>
<br> na návrh
oprávněného:
<br> XXXXX XXXXXX,bytem Třísov č.p.XXX,Holubov,IČ: 69549133,dat.nar.:
03.12.1960,práv.zast.advokátem XXXXXXX XXX,Mgr <.>,se sídlem Za Tiskárnou
č.p.327,Český Krumlov,PSČ: 381 01,IČ: 66257972 <,>
<br> o vymožení vymáhané pohledávky spolu s náklady oprávněného a náklady exekuce rozhodl
<br> takto:
<br> I.První dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese
www.e-drazby.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 16.03.2021 v 10:00 hodin.Od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na tentýž den v 11:00 hodin.Dražba se bude konat do
doby,dokud dražitelé činí podání (ust.§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád <,>
v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další
podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět
minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí <.>
Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli
zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem)
<br> Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba,která je Registrovaným dražitelem
pro dražby probíhající na portálu www.e-dr...

Načteno

edesky.cz/d/4406312

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vodňany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz