« Najít podobné dokumenty

Praha 10 - Dražební vyhláška -movité věci; 067 EX 5839/19-55

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 10.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CUP1524-EX_583919-55_DTR20210113_7401891749780402688.pdf
č.j.: 067 EX 5839/19-55
č.o.: 14641909
<br> Usnesení
JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor,ve věci exekuce vedené na základě pověření Obvodní
soud pro Prahu 9,č.j.78 EXE 2114/2019-12,ze dne 28.03.2019,ve prospěch oprávněného: Dopravní
podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,Sokolovská 42/217,19000,Praha,IČ 00005886,zast.Mgr <.>
XXXXXXXX XXXXXXX,advokát,i.s JUDr.XXXXX XXXXX,advokát,Josefa Knihy XXX,XXXXX Rokycany <,>
Národní 416/37,11000,Praha,proti povinnému: XXXXXX XXXXXXX,Ostružinová XXXX/X,XXXXX <,>
Praha,nar.12.12.1990,vydává tuto:
<br> Dražební vyhlášku
<br> I <.>
Soudní exekutor oznamuje v souladu s ust.§ 52 odst.1 ve spojení s ust.§ 69 zák.č.120/2001 Sb.o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),v platném znění (dále jen "e.ř."),s odkazem
na ust.§ 328b odst.3 o.s.ř.dražební jednání.Dražba movitých věcí povinného sepsaných při provádění
exekuce se nařizuje na den a místo: 16.02.2021 12:27,Restaurace Střelnice,ul.Míru 24,Rokycany <.>
<br> Předmětem dražby budou tyto movité věci ve vlastnictví povinného:
<br> Popis
Cena
<br> odhadní/
rozhodná
<br> Nejnižší
podání
<br> Mobilní telefon Honor 7S,DUA-L221.0.0161C432/ +
nabíječka,bez SIM,bez PK 900,00 300,00
<br> Movité věci se budou dražit samostatně <.>
Cena odhadní/rozhodná byla v souladu s ustanovením § 328 o.s.ř.stanovena zaměstnancem <,>
pověřeným JUDr.Jurajem Podkonickým,Ph.D <.>,soudním exekutorem <.>
Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje <.>
<br> II <.>
Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout dne 16.02.2021 od 10:30 do 10:55,Restaurace
Střelnice,ul.Míru 24,Rokycany <.>
<br> III <.>
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný,ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další
věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných
zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva,než pro které byla nařízena
exekuce,jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby,jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky
a jejího přísl...

Načteno

edesky.cz/d/4406283

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 10      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz