« Najít podobné dokumenty

Město Brno - 006 EX 1397/07-426-Dražební vyhláška,428-Žádost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U1397-07-0426-201123080400.pdf
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
Exekutorský úřad Brno – město tel.: +420 542 220 200
adresa: Konečného náměstí 2,611 18 Brno e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz
<br> datová schránka: miag789
internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
<br>
č.j.006 EX 1397/07-426
<br>
U S N E S E N Í
<br>
JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město,Konečného
<br> nám.2,611 18 Brno,IČ: 66240697,pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce
a pověření exekutora k jejímu provedení č.j.96 Nc 4996/2007-6,ze dne 08.10.2007,které vydal Městský
soud v Brně,kterým byla nařízena exekuce podle Rozsudek č.j.21 C 295/2005,který vydal Městský soud
v Brně dne 15.05.2006,k uspokojení pohledávky
<br>
oprávněného Statutární město Brno,městská část Brno-střed,Dominikánská 2,60169 <,>
<br> Brno,IČ 44992785
značka 63
<br> proti
<br> povinnému 1.XXXXX XXXXXX,Francouzská XXX/XX,XXXXX,Brno,nar.11.07.1956 <,>
2.XXXX XXXXXXXX,Dornych XXX/XX,XXXXX,Brno,nar.05.06.1956
<br>
ve výši 0,00 Kč s příslušenstvím
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce <,>
<br>
vydává
<br>
usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
<br> (dražební vyhlášku)
<br>
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronické dražební jednání,které se uskuteční prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese:
<br> www.e-drazby.cz
<br>
Čas zahájení elektronické dražby: dne 14.1.2021 v 11.00 hod.(od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
<br>
Čas ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 14.1.2021 ve 13.00 hod.Dražba se však koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v účinném znění
/dále jen „o.s.ř.“/) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby
učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,po...
U1397-07-0428-201123133339.pdf
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
Exekutorský úřad Brno – město tel.: +420 542 220 200
adresa: Konečného náměstí 2,611 18 Brno e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz
<br> datová schránka: miag789
internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
<br>
Číslo jednací: 006 EX 1397/07-428
<br>
<br>
Ž á d o s t o z v e ř e j n ě n í l i s t i n
n a ú ř e d n í d e s c e
<br>
<br> Městský soud v Brně dne 08.10.2007 pověřil pod č.j.96 Nc 4996/2007-6 soudního exekutora
<br> JUDr.Alenu Blažkovou,Ph.D.se sídlem Konečného nám.2,P.O.BOX 18,611 18 Brno,IČ: 66240697
k tomu,aby provedl exekuci k uspokojení pohledávky oprávněného Statutární město Brno,městská
část Brno-střed,Dominikánská 2,60169,Brno,IČ 44992785 proti povinnému 1.XXXXX XXXXXX <,>
Francouzská XXX/XX,XXXXX,Brno,nar.11.07.1956 <,>
<br> 2.XXXX XXXXXXXX,Dornych XXX/XX,XXXXX,Brno,nar.05.06.1956,ve výši 0,00 Kč s
příslušenstvím <.>
<br>
Ve smyslu § 328b občanského soudního řádu Vás žádáme o zveřejnění dražební vyhlášky
na úřední desce (včetně té elektronické),a to do data konání dražby <.>
<br>
<br> V Brně dne 23.11.2020
<br>
JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
soudní exekutor
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> Přílohy: Dražební vyhláška
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4406272

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz