« Najít podobné dokumenty

Město Pelhřimov - Dražební vyhláška, soudní exekutorka JUDr. Jaromíra Sedláčková, Exekutorský úřad Příbram, č.j. 078 Ex 368/05-491 ze dne 2. 12. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pelhřimov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odročení
JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX <,>
soudní exekutor
Exekutorský úřad Příbram
Březnická 89,Příbram IV <.>,PSČ 261 01
telefon 318 63 83 62,318 63 83 66 <,>
e- mail: urad@exekutorpribram.cz
<br> Č.j.<.> : 078 Ex 368/05-574
V Příbrami dne 11.1.2021
<br> U S N E S E N Í
Soudní exekutorka Exekutorského úřadu Příbram,JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> pověřená provedením exekuce na základě usnesení,které vydal: Okresní soud v Chomutově,pod
č.j.20 Nc 5043/2005-4,dne 28.2.2005,kterým byl nařízen výkon pravomocného a vykonatelného
rozhodnutí - exekučního titulu - Platební rozkaz: č.j.Ro 1104/2003-15,vydaného Okresním soudem
v Chomutově dne 13.10.2003,k uspokojení pohledávky
oprávněného : O.K.V.Leasing s.r.o <.>,Strojírenská 396,591 01 Žďár nad Sázavou <,>
<br> IČ:63487063 <,>
zast.JUDr.Ivo Marethem,advokátem se sídlem Strojírenská 2244/34,591
01 Žďár nad Sázavou <,>
<br> proti povinným: 1/ XXXXX XXXX,Hrušovany X,XXX XX Hrušovany u Chomutova <,>
r.č.700220/1822 <,>
2/ XXXXXX XXXXX,Osvobození XXXX,XXX XX Jirkov,r.č.680825/0537
<br> rozhodla takto:
<br> 1/ Dražební jednání,nařízené na den 14.1.2021 ve 14.00 hodin usnesením – dražební vyhláškou
soudní exekutorky č.j.078 Ex 368/05 - 491 ze dne 2.12.2020,se odročuje na termín 28.1.2021
ve 14.00 hodin v sídle Exekutorského úřadu Příbram,Březnická 89,Příbram IV <.>
2/ V ostatních bodech zůstává dražební vyhláška č.j.078 Ex 368/05 - 491 zcela v platnosti <.>
<br> O d ů v o d n ě n í
Dražební vyhláškou č.j.078 Ex 368/05 - 491 byla nařízena dražba nemovitostí ve vlastnictví
povinného Petra Dobrého (jeho spoluvlastnický podíl na nemovitostech v k.ú.Košetice,LV 250 <,>
obec Košetice,okr.Pelhřimov) <.>
Předmětné jednání odročujeme z technických důvodů na termín 28.1.2021 ve 14.00 hodin <.>
<br> Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202,odst.1,písm.a) o.s.ř.)
<br> soudní exekutor
JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Dražební vyhláška.pdf
1
<br> JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX <,>
soudní exekutor
Exekutorský úřad Příbram
Březnická 89,Příbram IV <.>,PSČ 261 01
telefon 318 63 83 62,318 63 83 66 <,>
e- mail: urad@exekutorpribram.cz
Vyřizuje: Mgr.Čudková Spisová značka: 078 Ex 368/05 - 491
<br> V Příbrami,dne 2.12.2020
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutorka Exekutorského úřadu Příbram,JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX <,>
pověřená provedením exekuce na základě usnesení,které vydal: Okresní soud v Chomutově,pod
č.j.20 Nc 5043/2005-4,dne 28.2.2005,kterým byl nařízen výkon pravomocného a vykonatelného
rozhodnutí - exekučního titulu - Platební rozkaz: č.j.Ro 1104/2003-15,vydaného Okresním soudem
v Chomutově dne 13.10.2003,k uspokojení pohledávky
oprávněného : O.K.V.Leasing s.r.o <.>,Strojírenská 396,591 01 Žďár nad Sázavou <,>
<br> IČ:63487063 <,>
zast.JUDr.Ivo Marethem,advokátem se sídlem Strojírenská 2244/34,591
01 Žďár nad Sázavou <,>
<br> proti povinným: 1/ XXXXX XXXX,Hrušovany X,XXX XX Hrušovany u Chomutova <,>
r.č.700220/1822 <,>
2/ XXXXXX XXXXX,Osvobození XXXX,XXX XX Jirkov,r.č.680825/0537
<br> a na základě exekučního příkazu k prodeji nemovitostí,usnesení o přibrání znalce,a usnesení
o ceně
<br> vyd á v á t u t o
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U :
<br> I <.>
<br> Dražba nemovitostí uvedených v bodě II se koná dne 14.1.2021 ve 14.00 hodin v sídle
Exekutorského úřadu Příbram,Březnická 89,261 01 Příbram IV <.>
<br> II <.>
Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti : podíl povinného Petra Dobrého,Hrušovany 3,341 43
Hrušovany u Chomutova,r.č.700220/1822,na těchto nemovitostech
<br> Okres: CZ0633 Pelhřimov Obec: 548171 Košetice
Kat.území: 670758 Košetice List vlastnictví: 250
V kat.území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St.= stavební parcela)
<br> A Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor Podíl
Vlastnické právo
Agropodnik Košetice,a.s <.>,č.p.212,39422 Košetice 26067111 2/3
XXXXX XXXX,č.p.X,XXXXX Hrušovany XXXXXX/XXXX 1/3
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4406263

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pelhřimov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz