« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dražba 28 1 2021
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
Exekutorský úřad Brno – město tel.: +420 542 220 200
adresa: Konečného náměstí 2,611 18 Brno e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz
<br> datová schránka: miag789
internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
<br> č.j.006 EX 3794/16-665
<br> USNESENÍ
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město,Konečného
nám.2,611 18 Brno,IČ: 66240697,pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce
a pověření exekutora k jejímu provedení č.j.55 EXE 4224/2016-12,ze dne 04.01.2017,které vydal
Okresní soud Brno-venkov,kterým byla nařízena exekuce podle platební rozkaz č.j.233 C 24/2016-42 <,>
který vydal Městský soud v Brně dne 26.09.2016 a který se stal pravomocným dne 28.10.2016 a
vykonatelným dne 28.10.2016,k uspokojení pohledávky
<br> oprávněného Byto 25530321 <,>
zast <.>
značka
<br> proti
<br> povinnému XXXX XXXXXX IČ XXXXXXXX <,>
adresa pro dor
<br> ve výši 335 490,00 Kč s příslušenstvím
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce <,>
<br> vydává
<br> usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhlášku)
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronické dražební jednání,které se uskuteční prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese:
<br> www.e-drazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby: dne 28.1.2021 v 11.00 hod.(od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 28.1.2021 ve 13.00 hod.Dražba se však koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v účinném znění
/dále jen „o.s.ř.“/) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby
učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se
opakuje.Uplyne-li od posledního učiněn...

Načteno

edesky.cz/d/4404803

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz