« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení zveřejnění a projednávání návrhu ÚP Hvozdec, včetně dokumentace vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚP Hvozdec HURÚ
Ú z e m n í p l á n
<br> H V O Z D E C
<br>
<br> H o d n o c e n í v l i v u n á v r h u ú z e m n í h o p l á n u H v o z d e c
n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í
<br>
zpracováno dle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu a dle vyhlášky č.500/2006 Sb.<,>
<br> o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> říjen 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Objednatel: Obec Hvozdec
se sídlem obecního úřadu
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
Zastoupená Ing.Michaelou Košvicovou,starostkou obce
<br> Určený zastupitel: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,starostka obce
<br>
Zhotovitel: Ing.arch.Zbyněk Pech
IČ - 14625601
Autorizace ČKA – 00 161
Atelier XXX - sdružení architektů Fixel a Pech
Soběšická XX,614 00 Brno
adresa atelieru a pro korespondenci
Hudcova 78,612 00 Brno
tel.541513597
era@volny.cz
<br>
Pořizovatel: Městský úřad Kuřim
Odbor investiční
Oddělení územního plánování a technické infrastruktury
Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
Číslo smlouvy: 423500
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: říjen 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah
<br>
A.Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Hvozdec na životní prostředí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
<br> B.Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Hvozdec na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.<.>.<.>.<.>.3
<br> C.Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Hvozdec na skutečnosti zjištěné v územně analytických
podkladech.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> D.Vyhodnocení vlivů návrhu územ...
ÚP Hvozdec SEA
Jeřábkova 5,602 00 Brno
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC
<br> VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
ŘÍJEN 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br>
<br> www.ageris.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Objednatel: Ing.arch.Zbyněk Pech
Soběšická 241/27
614 00 Brno
<br>
<br>
<br>
<br> Zhotovitel: AGERIS s.r.o <.>
Jeřábkova 5
602 00 Brno
<br>
<br>
<br>
<br> Zodpovědný projektant: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Držitel autorizace podle zákona č.XXX/XXXX Sb <.>,§19 a § 24 (osvědčení MŽP ČR o odborné způsobilosti
k hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí č.j.961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994 <,>
prodloužené rozhodnutím MŽP č.j.: 51008/ENV/16 ze dne 24.8.2016 do 31.12.2021
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracoval: RNDr.XXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> www.ageris.cz 5
<br> OBSAH
<br> ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
<br> 1.STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU,VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8
<br> 1.1.Stručné shrnutí obsahu územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8
1.2.Stručné shrnutí hlavních cílů územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
vy O 6 TI energetika spoje
V 4 2 3 /4 3 4 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z18 Z1 Z17.Etr.Etrdi U POTOKA 217332 POD HORKOU 217330 ZDĚNÁ 217070 KOŠVICA 703994.Etr V4 22 Etrdi.Etr.Etrdi.Etrdi.<.> solární elektrárna Etrdi.CNZ-E01 CNZ-E01 CNZ-P01 CNZ-P01 stav návrh stav kabelové vedení VN 22 kV zařízení zásobení elektrickou unergií vzdušné vedení ZVN 400 kV vzdušné vedení VVN 110 kV vzdušné vedení VN 22 kV LEGENDA návrh hranice řešeného území zastavěné území zastavitelné plochy koridor technické infrastruktury - ZVN (400 kV) koridor technické infrastruktury - VTL plynovodu ochranné pásmo ZVN,VVN,VN Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany.Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.zájmové území Ministerstva obrany - koridory RR směrů radioreleová trasa (T-Mobile) telekomunikační kabel (CETIN) kód: Etrdi - transformovna distribiční Etr - transformovna uživatelská ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ PLOCHY A KORIDORY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ KONCEPCE ZÁSOBENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ TELEKOMUNIKACE LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ MĚŘÍTKO ZHOTOVITEL 1 : 5 000 STUPEŇ DATUM S OBJEDNATEL ČÍSLO SMLOUVY 423500 SPOLUPRÁCEatelier XXX XXX.arch.Zbyněk Pech POŘIZOVATEL Polohopisným podkladem je katastrální mapa,poskytnutá ČUZK /10-2020/.Využití těchto dat se řídí podmínkami dle internetových stránek ČUZK.ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC Městský úřad Kuřim odbor investiční Obec Hvozdec ÚPD-Územní plán - Návrh pro SJ O.6 říjen 2020 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA A TELEKOMUNIKACE Ing Vlastimila Nepevná urbanismus a architektura sdružení architektù Fixel&Pech ERAatelier
vy O 5 TI vodní hospodářství
vý tla čn ý vo vo dn í ř ad m im o provoz přívod do VDJ 100 80 8 0 100 100 P E 6 3 HLINKA VODNÍ ZDROJ VH-1 AMERIKA VODNÍ ZDROJ VJ-2 2 7 0 2 80 2 9 0 3 0 0 3 10 3 2 0 3 3 0 3 4 0 3 2 0 310 350 370 3 0 0 290 Vvdj HVOZDEC.Vzp.Vzp.Vzp.Vzp.Vvdj.Vvdj.Vvdj.Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z1 CNU-K01.250.250.250.250.1 5 0.2 5 0.250.250.250.150 re ko n stru kce.2 5 0.250 potok Hlinka Malhostovický potok D2 D2 CNU-V01 CNZ-V01 Kcov.<.> Kcov stav návrh stoka dešťové kanalizace LEGENDA stav návrh hranice řešeného území zastavěné území zastavitelné plochy koridory technické infrastruktury - kanalizace,vodovod stoka splaškové kanalizace čistírna odpadních vod stav návrh vodovodní řad pitné vody ochranné pásmo vodního zdroje I.stupně ochranné pásmo vodního zdroje II.stupně koridor technické infrastruktury - vodovodního řadu VOV technická infrastruktura - vodní hospodářství vodní plochy a toky vodovodní řad pitné vody skupinového vodovodu zdroj pitné vody vodojem ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ PLOCHY A KORIDORY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ KONCEPCE ODKANALIZOVÁNÍ KONCEPCE ZÁSOBENÍ VODOU LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ MĚŘÍTKO ZHOTOVITEL 1 : 5 000 STUPEŇ DATUM S OBJEDNATEL ČÍSLO SMLOUVY 423500 SPOLUPRÁCEatelier XXX XXX.arch.Zbyněk Pech POŘIZOVATEL Polohopisným podkladem je katastrální mapa,poskytnutá ČUZK /10-2020/.Využití těchto dat se řídí podmínkami dle internetových stránek ČUZK.ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC Městský úřad Kuřim odbor investiční Obec Hvozdec ÚPD-Územní plán - Návrh pro SJ O.5 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ říjen 2020Ing.XXXXX XXXXXX Ph.D.XXX XXXXX XXXXXXXX Ph.D.urbanismus a architektura sdružení architektù Fixel&Pech ERAatelier
vy O 4 Doprava
R1 R1 MĚŘÍTKO ZHOTOVITEL 1 : 5 000 STUPEŇ DATUM S OBJEDNATEL ČÍSLO SMLOUVY 423500 SPOLUPRÁCEatelier XXX XXX.arch.Zbyněk Pech POŘIZOVATEL Polohopisným podkladem je katastrální mapa,poskytnutá ČUZK /10-2020/.Využití těchto dat se řídí podmínkami dle internetových stránek ČUZK.ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC Městský úřad Kuřim odbor investiční LEGENDA Obec Hvozdec ÚPD-Územní plán - Návrh pro SJ O.4 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY stav návrh silnice III.třídy silnice II.třídy silnice III.třídy - průjezdný úsek místní komunikace funkční skupiny C - obslužné místní komunikace funkční skupiny D - zklidněné účelové komunikace a cesty cyklistická trasa pěší průchodnost územím zastávka hromadné dopravy - BUS parkovací stání ve veřejném prostoru dopravní problém rozhledová pole křižovatek dopravní opatření pro omezení průjezdnosti komunikace izochrona dostupnosti zastávek hromadné dopravy 500 m - BUS ochranné pásmo silnic veřejná prostranství komunikací místního významu doprava silniční stav návrh územní rezerva - silniční doprava hranice řešeného území zastavěné území zastavitelné plochy říjen 2020 Ing.XXXX XXXXXX urbanismus a architektura sdružení architektù Fixel&Pech ERAatelier ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 2 7 0 2 80 2 9 0 3 0 0 3 10 3 2 0 3 3 0 3 4 0 3 2 0 310 350 370 3 0 0 290 P 5 P I.P 13 P 4 sm ěr O stro vač ice sm ěr V ev er sk á Bý tíš ka sm ěr V ev er sk á Bý tíš ka P 10 P 5 P 10 P 15 P 6 I.II.MO1p 4,5/30 MO1 4,5/30 M O 2 6,5/ 30 D1-obytná zóna D1-obytná zónaD 1 D1 D1 D1 MO1 4,0/30 MO2 6,5/30 MO2 6,5/30 D 1D1-obytná zóna M O 2 6,5 /3 0 MS2p 7,5/50 MS2 7,5/50 D 1 M O2 6,5/30 cy kl ot ra sa J M K - T iš no v - R os ic e D 1 II/ 38 6 III/3866 50 0 50 0
vy O 3 ZPF
MĚŘÍTKO ZHOTOVITEL 1 : 5 000 STUPEŇ DATUM S OBJEDNATEL ČÍSLO SMLOUVY 423500 SPOLUPRÁCEatelier XXX XXX.arch.Zbyněk Pech POŘIZOVATEL Polohopisným podkladem je katastrální mapa,poskytnutá ČUZK /10-2020/.Využití těchto dat se řídí podmínkami dle internetových stránek ČUZK.ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC Městský úřad Kuřim odbor investiční LEGENDA Obec HvozdecAGERIS spol.s r.o.ÚPD-Územní plán - Návrh pro SJ VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU O.3 hranice katastrálního území Hvozdec u Veverské Bítýšky - řešené území hranice zastavěného území hranice tříd ochrany a BPEJ číselný kód BPEJ zemedělské půdy s I.třídou ochrany zemedělské půdy s II.třídou ochrany zemedělské půdy s IV.třídou ochrany zemedělské půdy s III.třídou ochrany zemedělské půdy s V.třídou ochrany plochy s předpokládaným záborem koridory s přadpokládaným záborem označení plochy / koridoru plochy zemedělské půdy s vybudovaným odvodněním účelové komunikace a polní cesty - stav účelové komunikace a polní cesty - návrh bez ochrany zemedělské půdy označení ploch / rezerv obsažených v platné ÚPD obsahující ZPF I.a II.třídy ochrany říjen 2020 urbanismus a architektura sdružení architektù Fixel&Pech ERAatelier HRANICE ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU SÍŤ ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ A POLNÍCH CEST CNZ-E01 Z1 Z2.1 Z2.2 Z2.3 Z2.4 Z15 Z5 Z4 Z3.1 Z3.4 Z3.2 Z10.2 Z10.1 K1 Z14 K2 Z8.1 Z9 Z16 Z6.1 Z12 Z11.1 Z11.2 Z6.2 Z8.2 Z1 Z7 Z7 Z8.2 Z18 Z3.3 5.41.67 5.10.10 5.20.01 5.08.50 5.08.10 5.08.50 5.08.50 5.10.10 5.08.10 5.58.00 5.58.00 5.10.00 5.08.10 5.10.10 5.08.50 5.30.51 5.33.51 5.10.00 5.10.10 5.30.11 5.08.40 5.10.10 5.58.00 5.08.10
vy O 2 Širší vztahy
VDJ VDJ Hvozdec LEGENDA cyklistické trasy silnice II.třídy silnice III.třídy zastavitelné plochy ZÚR JMK - koridor pro vedení ZVN 400 kV trasa VTL plynovodu vodovodní řady vodojem čistírna odpadních vod koridor pro nadregionální biokoridor plocha pro regionální biocentrum plocha pro lokální biocentrum koridor pro regionální biokoridor osa lokálního biokoridoru ZHOTOVITEL OBJEDNATEL ČÍSLO SMLOUVY SPOLUPRÁCEatelier XXX S Ing.arch.Zbyněk Pech AGERIS spol.s r.o.O.2 DATUM423500 POŘIZOVATELObec Hvozdec ŠIRŠÍ VZTAHY MĚŘÍTKO STUPEŇMěstský úřad Kuřim odbor investiční ÚPD-ÚP - Návrh pro SJ 1 : 25 000 ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC trasy vedení ZVN,VVN plocha pro nad regionální biocentrum hranice řešeného území - k.ú.Hvozdec u Veverské Bítýšky říjen 2020Ing.Dvořák Ph.D <.>,Ing Matula ZÚR JMK - koridor VTL plynovodu ZÚR JMK - koridor vodovodního řadu VOV ZÚR JMK - územní rezerva - silnice D43 ZÚR JMK - krajská síť cyklistických tras vodovodní řad skupinového vodovodu hranice ORP Kuřim urbanismus a architektura sdružení architektù Fixel&Pech ERAatelier DOPRAVA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ HRANICE ±OV ±OV K 1 28 MH RK JM032 RK JM1465 RK JM 1464 RBC 1960 NRBC 30 RBC 240 II / 3 8 6 II/384 II/3 8 6 III/3867 II/3 8 6I II/ 38 65 III/ 38 52 9 II I/ 3 8 6 6 Ti šn o v - R o si c e c y k lo tr a sa J M K Ti šn o v - R o si c e c y k lo tr a sa J M K II / 3 8 6 II/384 II/3 8 6 III/3867 II/3 8 6I II/ 38 65 III/ 38 52 9 II I/ 3 8 6 6 TE P0 5 T V 0 1 TE E0 3 NRBC 30 R D S 0 1 -C R D S 0 1 -B
vy O 1 Koordinační výkres
R1 K1 CNU-V01 CNU-K01 CNZ-E01 CNZ-V01 CNZ-P01 Z1 LBK 1 Za Tesárnou LBC 1 LBK 2 LBK 9 Za Amerikou LBC 2 LBK 3 Pod Strhancem LBC 3 LBK 4 LBK 9 LBK 3 Na Skalkách LBC 4 Podkomorské lesy NRBC 30 LBK 5 LBK 7 LBK 6 LBK 8 LBK 8 LBK 8 LBK 8 LBK 8 LBK 8 LBC 4 LBC 4 LBK 1 LBK 3 LBC 1 NRBC 30 LBC 3.VKP U hřebčína.VKP Na skalkách /Skalka/ VKP Hvozdecká vápenice.R1 CNU-K01 CNU-V01 MĚŘÍTKO ZHOTOVITEL 1 : 5 000 STUPEŇ DATUM S OBJEDNATEL ČÍSLO SMLOUVY 423500 SPOLUPRÁCEatelier XXX XXX.arch.Zbyněk Pech POŘIZOVATEL Polohopisným podkladem je katastrální mapa,poskytnutá ČUZK /10-2020/.Využití těchto dat se řídí podmínkami dle internetových stránek ČUZK.ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC Městský úřad Kuřim odbor investiční Obec HvozdecAGERIS spol.s r.o.ÚPD-Územní plán - Návrh pro SJ VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ stav návrh LEGENDA hranice zastavěného území BYDLENÍ VENKOVSKÉ BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SPORT OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMUNIKACÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZELENĚ DOPRAVA SILNIČNÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY ZELEŇ - ZAHRADY A SADY ZELEŇ SÍDELNÍ VODNÍ PLOCHY A TOKY ZEMĚDĚLSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ JINÉ - CHOV KONÍ LESNÍ PŘÍRODNÍ SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ JINÉ hranice řešeného území hranice zastavitelných ploch hranice ploch změn v krajině koridor VTL plynovodu koridor vodovodního řadu VOV koridor ZVN (400 kV) systém sídelní zeleně systém významných veřejných prostranství ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY funkční k založení nadregionální biocentrum lokální biocentrum lokální biokoridor stav návrh hranice ploch s rozdílným způsobem využití (RVZ) část plochy s rozdílným způsobem využití s omezením umísťování staveb ÚZEMÍ OCHRANA Z HLEDISKA KRAJINNÉHO RÁZU koridor vedení zásobovacího vodovodního řadu REKREACE INDIVIDUÁLNÍ koridor vedení splaškové kanalizace KOORDINAČNÍ VÝKRES Ing.XXXX XXXXXX říjen XXXX OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT podmíněné využívání ploch př...
ÚP Hvozdec Odůvodnění text SJ
Ú z e m n í p l á n H V O Z D E C O d ů v o d n ě n í ú z e m n í h o p l á n u n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í říjen 2020 Obsah textové části Odůvodní územního plánu A Postup při pořízení územního plánu 1 B Soulad návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 2 C Soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování 14 D Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 15 E Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 15 F Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 23 G Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona 23 H Zohlednění stanoviska podle § 50 odst.5 stavebního zákona 23 I Komplexní zdůvodnění přijatého řešen 24 I.A Vymezení zastavěného území 24 I.B Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot 26 I.C Urbanistická koncepce 28 I.C.1 Urbanistická kompozice 46 I.C.2 Vymezení zastavitelných ploch a koridorů 47 I.C.4 Vymezení systému sídelní zeleně 52 I.D Koncepce veřejné infrastruktury 54 I.D.1 Koncepce veřejné infrastruktury - občanské vybavení veřejné 54 I.D.2 Koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura 58 I.D.3 Koncepce veřejné infrastruktury - technická infrastruktura 63 I.D.4 Koncepce veřejné infrastruktury - veřejná prostranství 78 I.E Koncepce uspořádání krajiny 79 I.F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů 85 I.G Vymezení veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšných opatření,staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 86 I.H Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,pro které lze uplatnit předkupní právo 87 I.I Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona 87 I.J Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 87...
vy 5 Etapizace
LEGENDA zastavěné území hranice zastavitelné plochy hranice I.etapy v zastavitelné ploše hranice II.etapy v zastavitelné ploše POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ PRO URČENÉ PLOCHY ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC S ZHOTOVITEL 423500 POŘIZOVATELObec HvozdecSPOLUPRÁCEatelier XXX XXX.arch.Zbyněk Pech OBJEDNATEL ČÍSLO SMLOUVY MĚŘÍTKO STUPEŇMěstský úřad Kuřim odbor investiční DATUM ÚPD-Územní plán - Návrh pro SJ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 5 říjen 20201 : 2 000 Polohopisným podkladem je katastrální mapa,poskytnutá ČUZK /10-2020/.Využití těchto dat se řídí podmínkami dle internetových stránek ČUZK.Z2 Z3 I.etapa výstavby II.etapa výstavby I.etapa výstavby I.etapa výstavby II.etapa výstavby I.etapa výstavby urbanismus a architektura sdružení architektù Fixel&Pech ERAatelier 79/1 79/2 80/1 80/2 323/84 2 4 9 / 1 249/2 2 5 0 / 1 323/82 323/83 323/87 323/85 32 3/ 86 323/93 2 4 3 / 6 243/5 177/5 215/3 207/2 8 9 10 107/2 108 109 111 112 113 61 63 64 65 66 69/2 75 76/2 101 102 161 162 204 323/22 323/23 323/24 325/2 3 2 6 / 3 11 12 13 14 15 16 114 115 116 117 77 78 103 104 105 106/1 106/3 107/1 4 6 6 163 164 165 166 167 168 169 170 171 205 209 210 211 212 216/1 216/2 217 218/1 243/2 243/3 244 245 246 247/1 247/2 247/3 17 18 19 54/1 5 4 / 2 55/1 129/1 129/2 130/2 132 133 134 51/2 51/4 172 326/6 326/7 326/8 3 2 6 / 9 3 2 6 / 10 326/11 3 2 6 / 12 3 2 6 / 13 326/14 326/15 326/16 326/17 20 21 22 23 24 25 26 58 59 60 136 138 5 3 / 1 5 3 / 2 513 5 14 515 173 174 17 5 176 178 179 181 218/2 219 222 223 224 225 226 228 229 230 251 252/1 252/2 253 254 255 256 257 258 27 28 29 30 118 120 121 122 123 124 125 39 40 41 42 43 46 82 83 84 85 182 183 323/4 323/6 323/7 326/18 326/19 326/20 31 32 34 35 36 37 126 127 128 48 49 50 86 87 88 442 150 151 152 185 186 187 188 190/1 190/2 232/2 232/3 2 3 2 / 5 232/6 232/7 232/8 232/9 232/10 233 234 267 38 89 90 140 146 147 148/1 191 192 3 2 3 / 11 323/12 323/13 323/14 3 2 3 / 15 323/16 323/17 1 2 3 4 5 6 7 91 92 95 96 97 98 99 148/2 149 72 73 323/19 323/20 4 5 0 451 452 453 454 455...
vy 4 Regulace
79/1 79/2 80/1 80/2 2 4 9 / 1 249/2 2 5 0 / 1 323/85 32 3/ 86 323/93 2 4 3 / 6 243/5 177/5 215/3 207/2 8 9 10 107/2 108 109 111 112 113 61 63 64 65 66 69/2 75 76/2 101 161 162 204 323/22 323/23 323/24 325/2 3 2 6 / 3 11 12 13 14 15 16 114 115 116 117 77 78 105 106/1 107/1 326/4 163 164 165 166 167 168 169 170 171 205 209 210 211 212 216/1 216/2 217 218/1 243/2 243/3 244 245 246 247/1 247/2 247/3 17 18 19 54/1 5 4 / 2 55/1 129/1 129/2 130/2 132 133 134 51/2 51/4 172 326/6 326/7 326/8 3 2 6 / 9 3 2 6 / 10 326/11 3 2 6 / 12 3 2 6 / 13 326/14 326/15 326/16 326/17 20 21 22 23 24 25 26 58 59 60 136 138 5 3 / 1 5 3 / 2 513 5 14 515 516 173 174 17 5 176 178 179 181 218/2 219 222 223 224 225 226 228 229 230 251 252/1 252/2 253 254 255 256 257 258 27 28 29 30 118 120 121 122 123 124 125 39 40 41 42 43 46 82 83 84 85 182 183 326/18 326/19 326/20 326/21 407 31 32 34 35 36 37 126 127 128 48 49 50 86 87 88 150 151 152 185 186 187 188 190/1 190/2 232/2 232/3 2 3 2 / 5 232/6 232/7 232/8 232/9 232/10 233 234 267 38 89 90 140 146 147 148/1 191 192 3 2 3 / 11 323/12 323/13 323/14 3 2 3 / 15 323/16 323/17 1 2 3 4 5 6 7 91 92 95 96 97 99 148/2 149 72 73 323/19 323/20 452 453 454 455 456 457 539 458 235 153 154 155 156/6 157 159 160 194 195 196 197 198 199 200 202 203 237 238/1 238/2 238/3 239 240 241 242 243/1 207/1 143/3 143/4 323/110 3 2 3 / 11 1 45 /9 2 2 1/ 2 268/6 268/7 2 68/ 16 2 6 8 / 2 3 268/33 33/1 33/2 33/3 45/1 45/2 45/3 45/4 45/5 45/6 45/7 45/8 45/10 45/11 45 /1 2 45/13 56/7 56/8 56/9 56/10 56/11 56/12 56/13 56/15 56/16 56/17 56/18 56/19 56/20 56/21 56/22 56/23 56/24 5 6 / 2 5 56/26 5 6 / 2 7 76/4 220/1 220/2 2 2 0 / 3 221/1 2 6 6 / 7 2 6 6 / 8 2 6 6 / 9 2 6 6 / 10 266/11 2 6 6 / 12 2 6 8 / 4 1 2 68 / 42 2 6 8 / 4 3 2 68 / 44 2 68/ 45 2 6 8 / 4 6 2 6 8 / 4 7 2 6 8 / 4 8 2 6 8 / 4 9 2 6 8 / 5 0 2 68 / 5 1 2 68/ 52 2 6 8 / 5 3 2 6 8 / 5 4 268/55 215/1 326/27 143/1 143/2 323/30 156/5 323/79 71/4 71/1 323/90 268/8 74/1 74/3 268/13 2 6 8 / 14 2 6 8 / 15 268/17 268/30 268/31 26...
vy 3 VPS
LEGENDA Plochy dopravní infrastruktury pro napojení zastavitelných ploch Koridory technické infrastruktury Zařízení technické infrastruktury zařízení pro distribuci elektrické energie - transformační stanice PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ stavba veřejného občanského vybavení Plochy komunikací a prostranství místního významu - veřejná prostranství stavba veřejného prostranství Koridory technické infrastruktury nadmístní koridor VTL plynovodu Kralice - Bezměrov,úsek severně od Brna koridor pro vedení vodovodního řadu VOV,větev Čebín - Hvozdec koridor pro zdvojení vedení ZVN (400 kV) Čebín - Přibyslavice - hranice kraje (-Mírovka) stavba místní komunikace PLOCHY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA Plochy občanského vybavení - kultura (hřbitov) koridor vedení zásobovacího vodovodního řadu koridor vedení splaškové kanalizace v koridoru technické infrastruktury - CNZ-E01 v koridoru technické infrastruktury - CNZ-P01 v koridoru technické infrastruktury - CNZ-V01 hranice řešeného území Vodní plochy a toky - veřejná infrastruktura určená k rozvoji obce výstavba rybníka VTE1 VTP1 VTV1 VD1 VD2 VD4 VD5 VD6 PO1 PP1 PP2 Tv VD3 PV1 VTk1 VTv1 Tk VTE1 VTP1 VTV1 VD1 PO1 PP1 PV1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY MĚŘÍTKO ZHOTOVITEL 1 : 5 000 STUPEŇ DATUM S OBJEDNATEL ČÍSLO SMLOUVY 423500 SPOLUPRÁCEatelier XXX XXX.arch.Zbyněk Pech POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC Městský úřad Kuřim odbor investiční 3Obec Hvozdec ÚPD-Územní plán - Návrh pro SJ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,OPATŘENÍ A ASANACE říjen 2020 Polohopisným podkladem je katastrální mapa,poskytnutá ČUZK /10-2020/.Využití těchto dat se řídí podmínkami dle internetových stránek ČUZK.urbanismus a architektura sdružení architektù Fixel&Pech ERAatelier 79/1 79/2 80/1 80/2 323/84 2 4 9 / 1 249/2 2 5 0 / 1 323/82 323/83 273/5 323/96 323/87 323/85 32 3/ 86 323/93 2 4 3 / 6 243/5 177/5 215/3 207/2 8 9 10 107/2 108 109 111 112 113 61 63 64 65 66 69/2 75 76/2 101 102 161 162 313 314/1 314/2 31...
vy 2 Hlavní výkres
R1 K1 CNU-V01 CNU-K01 CNZ-E01 CNZ-V01 CNZ-P01 Z1 LBK 1 Za Tesárnou LBC 1 LBK 2 LBK 9 Za Amerikou LBC 2 LBK 3 Pod Strhancem LBC 3 LBK 4 LBK 9 LBK 3 Na Skalkách LBC 4 Podkomorské lesy NRBC 30 LBK 5 LBK 7 LBK 6 LBK 8 LBK 8 LBK 8 LBK 8 LBK 8 LBK 8 LBC 4 LBC 4 LBK 1 LBK 3 LBC 1 NRBC 30 LBC 3 R1 CNU-K01 CNU-V01 MĚŘÍTKO ZHOTOVITEL 1 : 5 000 STUPEŇ DATUM S OBJEDNATEL ČÍSLO SMLOUVY 423500 SPOLUPRÁCEatelier XXX XXX.arch.Zbyněk Pech POŘIZOVATEL Polohopisným podkladem je katastrální mapa,poskytnutá ČUZK /10-2020/.Využití těchto dat se řídí podmínkami dle internetových stránek ČUZK.ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC Městský úřad Kuřim odbor investiční 2Obec HvozdecAGERIS spol.s r.o.ÚPD-Územní plán - Návrh pro SJ VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ stav návrh LEGENDA hranice zastavěného území BYDLENÍ VENKOVSKÉ BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SPORT OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMUNIKACÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZELENĚ DOPRAVA SILNIČNÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY ZELEŇ - ZAHRADY A SADY ZELEŇ SÍDELNÍ VODNÍ PLOCHY A TOKY ZEMĚDĚLSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ JINÉ - CHOV KONÍ LESNÍ PŘÍRODNÍ SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ JINÉ hranice řešeného území hranice zastavitelných ploch hranice ploch změn v krajině koridor VTL plynovodu koridor vodovodního řadu VOV koridor ZVN (400 kV) systém sídelní zeleně systém významných veřejných prostranství ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY funkční k založení nadregionální biocentrum lokální biocentrum lokální biokoridor stav návrh hranice ploch s rozdílným způsobem využití (RVZ) část plochy s rozdílným způsobem využití s omezením umísťování staveb ÚZEMÍ OCHRANA Z HLEDISKA KRAJINNÉHO RÁZU koridor vedení zásobovacího vodovodního řadu REKREACE INDIVIDUÁLNÍ koridor vedení splaškové kanalizace říjen 2020 územní rezerva - silniční doprava HLAVNÍ VÝKRES urbanismus a architektura sdružení architektù Fixel&Pech ERAatelier HRANICE PŘEKRYVNÁ ZNAČENÍ PLOCHY A ...
vy 1 ZČÚ
k.ú.Bystrc k.ú.Veverské Knínice k.ú.Javùrek k.ú.Veverská Bítýška R1 R1 LEGENDA zastavitelné plochy plochy změn v krajině územní rezerva - silniční doprava hranice zastavěného území části územního plánu s prvky regulačního plánu uzavření dohody o parcelaci zpracování územní studie hranice řešeného území - k.ú.Hvozdec u Veverské Bítýšky koridor nad plochami s RZV z nadřazené dokumentace koridor nad plochami s RZV vymezený územním plánem K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 U1 U2 K1 U1 DO1 DO2 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ PLOCHY VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH PODMÍNĚNO CNU-K01 CNU-V01 CNU MĚŘÍTKO ZHOTOVITEL 1 : 5 000 STUPEŇ DATUM S OBJEDNATEL ČÍSLO SMLOUVY 423500 SPOLUPRÁCEatelier XXX XXX.arch.Zbyněk Pech POŘIZOVATEL Polohopisným podkladem je katastrální mapa,poskytnutá ČUZK /10-2020/.Využití těchto dat se řídí podmínkami dle internetových stránek ČUZK.ÚZEMNÍ PLÁN HVOZDEC Městský úřad Kuřim odbor investiční 1Obec HvozdecAGERIS spol.s r.o.ÚPD-Územní plán - Návrh pro SJ říjen 2020 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ urbanismus a architektura sdružení architektù Fixel&Pech ERAatelier CNZ-E01 CNZ-P01 CNZ-V01 CNZ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z1 US1 DO1 US1 Z18 79/1 79/2 80/1 80/2 323/84 2 4 9 / 1 249/2 2 5 0 / 1 323/82 323/83 273/5 323/96 323/87 323/85 32 3/ 86 323/93 2 4 3 / 6 243/5 177/5 215/3 207/2 8 9 10 107/2 108 109 111 112 113 61 63 64 65 66 69/2 75 76/2 101 102 161 162 313 314/1 314/2 314/3 314/4 314/5 315 316/1 204 323/22 323/23 323/24 324 3 2 5 / 1 325/2 3 2 6 / 3 341/2 342 343 344/1 345 346 347 348 379 380 381 382 383 384 385 386 387 544 11 12 13 14 15 16 114 115 116 117 77 78 103 104 105 106/1 106/3 107/1 316/2 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 326/4 461 462 463 464 465 4 6 6 467 468 469 502 503 504 505 506 507 508 509 510 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 428 575 576 577 578 579 582 583 470 273/2 584 163 164 165 166 167 168 169 170 171 205 209 210 211 212 216/1 216/2 217 218/1 243/2 243/3 244 245 246 247/1 247/2 247/3 2 7 3 / 3 273/4 274 275 2...
ÚP Hvozdec návrh text SJ
Ú z e m n í p l á n
<br> H V O Z D E C
<br>
<br> T e x t o v á č á s t ú z e m n í h o p l á n u
<br>
n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> říjen 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Objednatel: Obec Hvozdec
se sídlem obecního úřadu
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
Zastoupená Ing.Michaelou Košvicovou,starostkou obce
<br> Určený zastupitel: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,starostka obce
<br>
Zhotovitel: Ing.arch.Zbyněk Pech
IČ - 14625601
Autorizace ČKA – 00 161
Atelier XXX - sdružení architektů Fixel a Pech
Soběšická XX,614 00 Brno
adresa atelieru a pro korespondenci
Hudcova 78,612 00 Brno
tel.541513597
era@volny.cz
<br> Autorský kolektiv: Ing.arch.Zbyněk Pech
Ing.arch.XXXX XXXXX
<br> Doprava Ing.XXXX XXXXXX
Vodní hospodářství XXX XXXXX XXXXXXXX Ph.D <.>,Ing.XXXXX XXXXXX Ph.D <.>
Zásobování elektrickou energií Ing.Vlastimila Nepevná
<br> Životní prostředí,krajina,ekologie AGERIS s.r.o.- RNDr.XXXX XXXXXX
<br>
Pořizovatel: Městský úřad Kuřim
Odbor investiční
Oddělení územního plánování a technické infrastruktury
Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
Číslo smlouvy: 423500
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: říjen 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah textové části územního plánu
<br>
<br> Výklad pojmů 1
<br> A Vymezení zastavěného území 3
<br> B Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot 3
<br> C Urbanistická koncepce 4
<br> C.1 Urbanistická kompozice 6
<br> C.2 Vymezení zastavitelných ploch a koridorů 7
<br> C.3 Vymezení systému sídelní zeleně 11
<br> D Koncepce veřejné infrastruktury 12
<br> D.1 Koncepce veřejné infrastruktury - občanské vybavení veřejné 12
<br> D.2 Koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura 12
<br> D.3 Koncepce veřejné infrastruktury - technická infrastruktura 15
<br> D.4 Koncepce veřejné infrastruktury - veřejná prostranství 17
<br> E Koncepce uspořádání krajiny 18
<br> E.1 Vymezení ploch změn v krajině 20
<br> E.2 Územní ...
20 11 25 VV Oznámení o projednávání návrhu ÚP Hvozdec spol jedn
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.: Rozdělovník
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/22695/20/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 25.11.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení zveřejnění a projednávání návrhu Územního plánu
Hvozdec <,>
včetně dokumentace vyhodnocení vlivů na životní prostředí a
hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční (dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení §
<br> 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),zajistil na základě žádosti Obce Hvozdec a
<br> schváleného Zadání ÚP Hvozdec zpracování návrhu územního plánu Hvozdec,včetně dokumentace
<br> vyhodnocení vlivů na životní prostředí a hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen ÚP)
<br>
<br> Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst.2 stavebního zákona
<br>
<br> oznamuje zveřejnění a projednávání návrhu Územního plánu Hvozdec (dále jen ÚP Hvozdec) v
<br> souladu s ustanovením §50 odst.3 stavebního zákona ve spojení s §20 stavebního zákona
<br> (společné jednání)
<br>
<br> Z Metodického sdělení č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 k projednávání plánovací
<br> dokumentace v době pandemie nemoci COVID-19 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj a opatření
<br> k zabránění šíření nákazy mimořádnými opatřeními v době epidemie,případně v době na ni navazující <,>
<br> vyplývá,že dálkový přístup má být nejenom v době epidemie pro seznámení se s vlastním návrhem
<br> územně plánovací dokumentace výrazně preferován.S ohledem na výše uvedené prosím
<br> upřednostňujte nahlížení distančním způsobem n...

Načteno

edesky.cz/d/4404795

Meta

Jednání zastupitelstva   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Územní plánování   EIA   EIA   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Stavby   Jednání zastupitelstva   EIA   Prodej   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   EIA   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz