« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška NV elektronická dražba 1 kolo 2020 11 27 16 12 16
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 0570920
<br>
<br> značka oprávněného: 23017
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Šumperku dne 23.7.2020,č.j.7EXE129/2020-44 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 28.11.2018,č.j <.>
208C46/2017 - 314 vydal Okresní soud v Šumperku,rozsudek ze dne 26.11.2019,č.j.16Co146/2019-414 vydal Krajský
soud v Ostravě k uspokojení pohledávky oprávněného: Podniky města Šumperka a.s <.>,Slovanská 21,78701 Šumperk <,>
IČO 65138163,zast.JUDr.XXXXXXX XXXXXX,advokát,Masarykovo nám.XXXX/XX,XXXXX Šumperk Šumperk,IČO
66211557,proti povinnému: Ing.XXXXX XXXXXXXX,Krátká XXX/X,XXXXX Šumperk,nar.X.7.1966,IČO 46099859,zast <.>
JUDr.XXXXX XXXXX,advokát,Lidická XXX,XXXXX Frýdek-Místek Místek,IČO 72015136,v částce 4 494 986,00 Kč s
příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
<br> o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br>
I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 10.2.2021 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 10.2.2021 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má s...

Načteno

edesky.cz/d/4401934

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz