« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Usnesení o odročení dražby, 196EX 4914/07-249

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o odročení dražby
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC <,>
Mgr.XXX XXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Dr.Milady Horákové 496/27,779 00 Olomouc
datová schránka: xkwnbg8,e-mail: podatelna@exekuce.org
telefon: (+420) 775 178 774
bankovní spojení: 4200202203/6800
<br> V Olomouci dne 19.11.2020 Vyhotovil: Mgr.XXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> č.j.: XXXEX XXXX/XX-XXX
pův.sp.zn.: 057EX 4914/07
<br> ev.č.opr.: 5611137158
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXX,jmenovaný do uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu
v Olomouci rozhodnutím ministra spravedlnosti č.j.MSP-478/2014-OJ-SO/9 ze dne 14.8.2014,po Mgr.Ing.Radimu
Opletalovi,který byl pověřen provedením exekuce usnesením,které vydal Okresní soud v Šumperku č.j.6Nc
2024/2007-6 ze dne 18.09.2007,jímž byla nařízena exekuce dle exekučního titulu,kterým je vykonatelné rozhodnutí:
rozsudek,které vydal Okresní soud v Šumperku pod č.j.16C 278/2006-27 dne 23.01.2007,pro vymožení pohledávky
oprávněného:
Intrum Czech,s.r.o <.>,IČ 27221971,se sídlem Prosecká 851/64,190 00 Praha 9 <,>
<br> proti povinnému:
XXXXXXXX XXXXXXXX Popčuk,nar.XX.XX.XXXX,bytem Oskava č.p.209,788 01 Oskava <,>
<br> ve výši 1.000,- Kč a náklady exekuce <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> I.Dražba nařízená usnesením č.j.196EX 4914/07-243 ze dne 22.09.2020 na den 25.11.2020 v 08:30 hodin <,>
se odročuje na 10.02.2021 v 08:30 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> II.Dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu:
<br>
www.okdrazby.cz
<br> Dražba bude ukončena nejdříve dne 10.02.2021 v 09:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí
podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno
podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje <.>
Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo...

Načteno

edesky.cz/d/4401932

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz