« Najít podobné dokumenty

Obec Drhovle - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drhovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PÍSEK
JUDr.XXXXXXXXX XXXXXXXX,soudní exekutor
<br> se sídlem V Portyči XXX,397 01 Písek
<br> tel.: 382 210 825,e-mail: podatelna@exekucepisek.cz,IDDS: 5k9g8tf
<br> č.j.: 117 EX 35/02-23
<br> U s n e s e n í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Písek <,>
<br> ve věci likvidace dědictví po: XXXXXXXX XXXXX,bytem Chlaponice č.p.XX,Drhovle,dat.nar.:
02.03.1971,zemřel 30.9.2015
<br> vydává tuto
<br> dražební vyhlášku
<br> (elektronická dražba) <.>
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického
systému dražeb na internetové stránce
<br> www.portaldrazeb.cz <.>
<br> II.Čas zahájení elektronické dražby: dne 12.01.2021 v 11:00:00 hod <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby: dne 12.01.2021 v 11:30:00 hod <.>
<br> Dražba se však koná i po této době,pokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
posledního podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se
opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další
podání,elektronická dražba se tím končí <.>
<br> III.Předmětem dražby je tato nemovitá věc:
<br> Příslušenství nemovité věci: není <.>
<br> IV.Pořadové číslo dražebního jednání: 2.kolo <.>
<br>
<br>
V.Výsledná cena dražené nemovité věci je 570.000,- Kč <.>
<br> VI.Výše nejnižšího podání činí 380.000,- Kč <.>
<br> VII.Jistota činí 55.000,- Kč <.>
Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou
na účet č.2133333/5800,variabilní symbol 350200,specifický symbol – RČ
dražitele,jde-li o fyzickou osobu,nebo IČ dražitele,jde-li o právnickou osobu <.>
K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy,bylo-li před
zahájením dražebního jednání zjištěno,že na účet soudního exekutora došla <.>
<br> VIII.Věcná břemena,výměnky a nájem...

Načteno

edesky.cz/d/4287521

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drhovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz