« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Usnesení o prodloužení lhůty k uplatnění námitek ve společném řízeníRTT Ohrada - Palmovka PKD-75480/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o prodloužení lhůty k uplatnění námitek ve společném řízeníRTT Ohrada - Palmovka PKD-75480/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> - dle rozdělovníku -
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne Vyřizuje/tel.:
- / 11.11.2020 Ing.XXXXX XXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1718822/2020 Počet listů/příloh: 4 / 0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 398067/2020 12.11.2020
<br>
<br> Usnesení o prodloužení lhůty k uplatnění námitek ve společném řízení
<br>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako speciální stavební
úřad ve věcech drah příslušný dle ustanovení § 15 odst.1,písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
v souladu s ustanovením § 7 a § 54 odst.2 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“),obdržel dne 11.11.2020 žádost účastníka řízení –
společnosti G2 group s.r.o <.>,se sídlem Sokolovská 1289/168,180 00 Praha 8,IČO 059 64 695
(dále jen „účastník“),o prodloužení lhůty k sepsání a podání námitek ve společném řízení ke
stavebnímu záměru
<br>
„RTT Ohrada - Palmovka“ <,>
<br> která je členěna na tyto stavební objekty:
<br> SO 11 Tramvajová trať
SO 12 Odvodnění tramvajové trati a vozovek
SO 13 Zastávka Krejcárek
SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek
SO 15 Zastávkové přístřešky
SO 16 Kolejnicové mazníky
SO 19 Tramvajový most
SO 21 Trolejové vedení
SO 24 Dráhové kabely JDCT
SO 25 Přeložka kabelů VO
SO 26 Přeložka sdělovacího vedení CETIN
SO 27 Přeložka sdělovacího vedení T-Mobile
SO 28 Rezervní HDPE trubky DP hl.m.Prahy
SO 29 Protikorozní ochrana mostu
SO 30 Náhradní výsadby <.>
<br>
<br>
<br> č.j.MHMP 1718822/2020
<br> 2/4
<br> Stavba má být umístěna a provedena na pozemcích parcelní číslo 3572/2,3572/6,3947/1 <,>
3947/3,3947/5,3947/9,4031/2,4029/4,40...

Načteno

edesky.cz/d/4287502

Meta

Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz