« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV 2705, v k.ú. Hloubětín, obec Praha HOM-75501/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV 2705, v k.ú. Hloubětín, obec Praha HOM-75501/2020
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád <,>
k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9,326 00 Plzeň
S o u d n í e x e k u t o r J U D r.J i t k a W o l f o v á
tel.: 377 449 457,tel.fax: 377 445 742,e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,ID DS: 8dmg87n
<br>
Číslo jednací: 106 EX 21323/10-212
Číslo jednací opr.: SML
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Exekutorský kandidát pověřený soudním exekutorem JUDr.Jitkou Wolfovou se sídlem Radyňská 9,326 00
Plzeň,jenž byl pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k
jejímu provedení č.j.9 EXE 1087/2010-12,ze dne 08.10.2010,které vydal Okresní soud v Táboře,kterým
byla nařízena exekuce k návrhu
oprávněného: Oleksandr Zaretskyi,Drahobejlova 2473/40,19000,Praha 9,nar.07.12.1984,zast.Mgr <.>
XXXXXXXX XXXXXXXXXX,Na křivce XXXX/X,XXXXX,Praha XX
proti povinnému: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,náměstí Republiky XX,XXXXX,Soběslav <,>
nar.22.01.1978,adresa pro doručování Doležalova 1039,19800,Praha 9
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.950,00 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl podle ustanovení § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“),ve spojení
s ustanovením § 52 odst.1 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád,dále jen „EŘ“),a dle ustanovení § 69 EŘ
<br>
t a k t o:
<br>
K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučním příkaze...

Načteno

edesky.cz/d/4287465

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz