« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
A
<br> KON Z ULTA
<br> Křenová 299/26,602 00 Brno,tel.: +420 543 255 515,IČ: 26307367 www.prokonzulta.cz,e-mail: info©prokonzulta.cz
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ číslo 20200624
<br> v souladu s š 20 zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,v platném znění (dále jen také „ Z VD “9
<br> Dražebník:
<br> PROKONZULTA,a.s <.>,IČ 26307367 se sídlem Křenová 299/26,602 00 Brno
<br> zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 11 Kraj ského soudu v Brně,sp.zn.B 7673 kontaktní osoba Mgr.Klára Odehnalová: 608718040,e-mail odehnalova©prokonzultacz (dále jen dražebník)
<br> Navrhovatel dražby avpro účely dražby vlastník: PFG Reality I s.r.o <.>,IC 07070853,se sídlem v Brně,Masarykova 413/34,602 00 Brno (dále jen navrhovatel)
<br> Místo konání dražby: https://www.prokonzulta.cz/drazba/rd-divnice,-okres-zlin-7170.htm Datum dražby: 15.12.2020
<br> Zahájení dražby: 10:30 hod
<br> Ukončení dražby: 11:30 hod
<br> Označení,specifikace a stručný popis předmětu dražby: Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:
<br> - pozemek p.č.St.144/1,evidovaná výměra 504 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: Divnice,č.p.97,rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St.144/1 - pozemek p.č.1381/2,evidované Výměra 450 m2 - zahrada - způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,zemědělský půdní fond - pozemek p.č.1381/21,evidovaná výměra 59 m2 - trvalý travní porost - způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,zemědělský půdní fond - pozemek p.č.1381/24,evidované výměra 3 m2 - zahrada - způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,zemědělský půdní fond
<br> vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,Katastrální pracoviště Valašské Klobouky,pro obec Slavičín a k.ú.Divnice,na LV č.2088 <.>
<br> Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedené nemovitosti v rozsahu,V jakém je navrhovatel byl oprávněn užívat,nezapsané V katastru nemovitostí,t.j.zejména venkovní úpravy,trvalé poro...

Načteno

edesky.cz/d/4287422

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz