« Najít podobné dokumenty

Obec Postřelmov - Oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení na stavbu I/44 Bludov-obchvat

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřelmov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost včetně příloh
Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Zábřeh
<br> Odbor správní,oddělení dopravy
<br> Ulice: nám.Osvobození 345/15 PSČ,obec: 789 01 Zábřeh
<br> Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> podle ustanovení š 110 odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),á & 18b vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu a dle zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění zákonů č.209/2011 Sb <.>,č.405/2012 Sb <.>,č.178/2014 Sb <.>,č.49/2016 Sb <.>,č.194/2017 Sb <.>,č.225/2017 Sb.a č.169/2018 Sb <.>
<br> ČÁST A I.Identifikační údaje stavebního záměru
<br> (název,místo,účel stavby)
<br> I/44 Bludov — obchvat
<br> SO 022.1 - Demolice stávající silnice III/0443 v km 17,080
<br> SO 110.1 — Příjezdové komunikace od OK Postřelmov k nemovitostem SO 121.1 — Přeložka stávající silnice III/0443
<br> SO 122 - Příjezdová komunikace k ORL
<br> S0 181 - Provizorní komunikace V km 17,0
<br> S0 201 - Most na stávající silnici III/0443 přes silnici I/44
<br> SO 703 — Protihluková stěna 111 obj.č.pop.220 v Postřelmově
<br> Místo: Olomoucký kraj Katastrální území: Postřelmov
<br> Trasa přeložky silnice I/44 začíná vprostoru MÚK Postřelmov navázáním na stávající Obchvat Postřelmova.Stavba bude dále vedena násypovým tělesem vnezastavěném území převážně po zemědělsky obdělávaných pozemcích v inundačním území řek Moravy a Desné.Trasa čtyřproudové silnice kříží železniční trať Zábřeh — Bludov & Šumperk — Bludov.Stavba bude končit stykovým napojením přivaděče města Šumperk na stávající silnici I/44 v prostoru Okružní křižovatky u areálu EPCOS v Šumperku.Součástí stavby jsou i přeložky inženýrských sítí,vodotečí,úpravy meliorací <,>
<br> drážního vedení,příjezdová komunikace k ORL a cyklostezka.Délka přeložky je cca 5,6 km,přivaděče města Šumperk cca 1,3 km <.>
<br> II.Identifikační údaje stavebníka (fyzic...
Oznámení o zahájení řízení
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz
#mestozabreh
<br>
<br>
<br> *$42P6CH*
2019/7953/DO-MUZB-16
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: 2019/7953/DO-MUZB-16
SPIS.ZN.: DO.7953/2019/Ti
<br>
<br> Rozdělovník
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXX
TELEFON: + XXX XXX XXX XXX
E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 30.10.2020
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> (navazující řízení)
<br> doručované veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Stavebník,Česká republika jednající prostřednictvím státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic
a dálnic ČR,IČ 65993390,Na Pankráci 546/56,Praha,jejímž jménem jedná Ing.XXXXXX XXXXXX,MBA <,>
ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR,Wolkerova 24a,779 11 Olomouc,v zastoupení na
základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno a.s <.>,IČ 46347488,Kounicova 271/13,602 00 Brno <,>
podal dne 30.9.2019 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu
<br> „I/44 Bludov – obchvat“
<br> v rozsahu stavebních objektů:
<br> SO 022.1 - Demolice stávající silnice III/0443 v km 17,080
<br> SO 110.1 - Příjezdové komunikace od OK Postřelmov k nemovitostem
<br> SO 121.1 - Přeložka stávající silnice III/0443
<br> SO 122 - Příjezdová komunikace k ORL
<br> SO 181 - Provizorní komunikace v km 17,0
<br> SO 201 - Most na stávající silnici III/0443 přes silnici I/44
<br> SO 703 - Protihluková stěna u obj.č.pop.220 v Postřelmově
<br>
<br> SO 022.1 - Demolice stávající silnice III/0443 v km 17,080
<br> na pozemku parc.č.1925/14 v katastrálním území Postřelmov
<br> SO 110.1 - Příjezdové komunikace od OK Postřelmov k nemovitostem
<br> na pozemcích parc.č.1925/10,1817/138,1975/2,1817/133,1840/77,1840/79,1840/76,1840/85 <,>
1817/163,1957/3 a 1840/83 v katastrálním území Postřelmov
<br> SO 121.1 - Přeložka stávající silnice III/0443
<br> na pozemcích parc.č.1817/58,1817/61,1925/9,1925/11,1817/60,1817/59,1817/53,1817/34 <,>
1817/57 a 1817/62 v katast...

Načteno

edesky.cz/d/4287382

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřelmov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz