« Najít podobné dokumenty

Obec Víchová nad Jizerou - Veřejná vyhláška SPÚ - Oznámení o podaném odvolání do Rozhodnutí o schválení návrhu Komplexních pozemkových úprav Víchová nad Jizerou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víchová nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Matouchovi_pripis_181120.pdf
fUDr.Radek I(eller advokit faselskii 23,6oz oo Brno,d.osv.entr: o4-1.o1,IC: 416gg4zz Stdtnimu p ozemkou€mu rtladu Husineckd.j024/ lla 130 00 praha 3 - ZiZkou V Brnd dne 12.listopadu 2O2O p ro stie d-nict uim St dtniho pL "" ^ko u €ho tl adu Kr aj sk€ho p o zemko u €ho fii adu pro Liberecky kraj,poboika Semilg OdftaodnEni odaoldni proti rozhodnuti Stdtniho pozemkoa€ho rtiqdu Ty:E!:_p::emkoudho rtFqdu pro Libereckg kral,poboika semilg 6j.SPU 3O5428/2O2O ze dne 20.IO.2t O Proti shora uueden€mu rozhodnuti jsme u zdkonne tlfiE 15 d.rui pod.ali oduolani,kter€ naslednd odiuodiujeme.Shora uueden€ rozhodnuti je naprosto nepfezkoumateln1,nebof jeho odrtuodndni obsahuje pouze ndktere skuteinosti tgkajici se zahd.jeni lizeni opouze zmiiuje rozhodoudni o podjatosti uedoucich pracouniktt poboikg ailiedni osobg a pri tom'nauic zcela zamliuje,Ze bei ohledu na uznesenort ndmitlan,kterd.md odkladng ilcinek pokraioual sprduni organ u d.alsim lizeni a ddle zmiiuje pouze ndkter€ ditii a ndsled.n€ iamittcg iekt"ry"h uiastnilsiItzeni,ausak zcelq.pomiji naie zd.sadni ndmitkg protl notfr naarhouqndmu uspo1dd&ni pozemkrt podle g g od,st.- 2o z&kona i.139/2OO2 Sb <.>,kter€ jsme u pribdhu lizeni opakouand pod.d.uali a na kter€ pro struinost odka^zujeme,e.zejmena u rozhodnutt zcelo absenfitJi fiuahg,jak toto rozhodnuti -konkretnd naplriuje smgsr pozemkougch ilprau pod.Ii $ 2zdkona i.139/2002 Sb <.>,a tedg spiihted.nutim k S 6-3 odst.3 -sprduitno iddu,dle ktereho u oduuodndni se uued.ou drtuody ugroku n bo ugrolat rozhodnuti podkladoud pro uyddni rtuahg,ktergmi ie sprduni orgdn Fidil pri jejich hodnoceni a pii ugkladu prdunich piedpisri o tnyor qce o XXX,iak se spr&uni org&n vgpoiddal s ndarhg o ndmittcqmt illastnikfi a s jejich ugjddienimi k podkladqm,rozhod.nuti,-a tedg napaden| rozhod,nuti Je zcela nepfezkoumqtelnd.Navrhujeme proto,abg stdtni pozemkot! fiFqd napad.en| roz.hodnuti podle s 90 odst.I pism.b) -sprdaniho Fddu ztttiil q.uEcardtil stdtnimu pozemkouomu rtFadu,RraJsk4mu pozemkoafim...
Odvolani_Matouchovi_02_11_2020.pdf
fUDr.Radek l(eller advokit Jaselskd z3,6ozoo Brno,d.osv.eAf: o45o1,IC 4:,f,88422 Stdtni pozemkoug rtlad Krajsky pozemkouy uiad pro Libereckg kraj Poboika Semilg Bitouchouskd 1 513 01 Semilg K sp.zn.2RP40047/ 201 1-130749/ 04/ 03 K C.j.SPU s05428/2020 V Brnd dne 2.listopadu 2020 VEc: odvoldni do rozhodnuti Stdtniho pozemkoadho ihadu,KraJskg pozemkovg rtFad pro Libereckg krai,pobodka setnllg,ze dne 20.70.2O2O,ktergm bgl schadlen n&arh komplexnich pozemkotrych rtprau a katastr&lnim rtzemi Vichoud.nad Jizerou q.naaazuiici Edsti ko;tastrdlniho rtzemi Horni Sgrtovd.Oduoldudme se do uSech ugrolctt oduoldnim napaden€|rc rozhodnuti.Spraunimu orgdnu uytykdme neuplnd zjistdng skutkoug stau udci a zejm€na poruSeni platnych praunich pledpisrt uietnd zdklodniho prd.ua - ulastnictui nemouitosti.S ohledem na rozsah rozhodnuti,doplnime oduoldni k dalSim4 oduolacim drtuodum ue lhrtE 14 dnu.PhDr.N addZda Matouchoud MVDr.Oldiich Matouch,CSc.Zast.JUDr.Radkem Kellerem.aduokatem Do DS pozemkou€ho iiadu Bankovni spoieni: 3973oooolz7oo(CZK),3973oorg/zZoo(EUR) tel.+42o54a43243,GSM 6o2545135,e-mail:r.keller@seznam.cz,www.rkeller.cz.DS: tfzhaht JUDr.XXXXX XXXXXX XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX JUDr.XXXXX XXXXXX JUDr.XXXXX XXXXXX
SPU_419240_2020.pdf
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Semily
Bítouchovská 1,513 01 Semily
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 419240/2020
Spisová značka: 2RP40047/2011-130749/04/03
<br> Vyřizuje.: XXXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.horak2@spucr.cz
<br> Datum: 19.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Oznámení o podaném odvolání do Rozhodnutí o schválení návrhu Komplexních
pozemkových úprav Víchová nad Jizerou,č.j.SPU 305428/2020 ze dne 20.10.2020,vydaného
Státním pozemkovým úřadem,Krajským pozemkovým úřadem pro Liberecký kraj,Pobočkou
Semily
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Semily oznamuje
v souladu s ustanovením § 11 odst.6 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),obdržení
odvolání účastníků řízení proti vydanému Rozhodnutí o schválení návrhu Komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Víchová nad Jizerou a navazující části sousedního kat <.>
území Horní Sytová <.>
<br> Odvolání bylo podáno těmito účastníky řízení:
<br> • panem MVDr.Oldřichem Matouchem CSc <.>,U Cihelny 1098,463 11 Liberec XXX –
Vratislavice nad Nisou,vlastníkem pozemků evidovaných v katastru nemovitostí na listech
vlastnictví č.373 (spoluvlast.podíl id.1/2) a č.746 (spoluvlast.podíl id.1/2) pro kat.území
Víchová nad Jizerou,zastoupeným na základě plné moci ze dne 20.5.2019 JUDr.Radkem
Kellerem,advokátem,se sídlem na adrese Jaselská 23,602 00 Brno
<br> a
<br> • paní PhDr.Naděždou Matouchovou,U Cihelny 1098,46311 Liberec XXX – Vratislavice nad
Nisou,vlastníkem nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí na listech vlastnictví č.: 34
(spoluvlast.podíl id.1/2),373 (spoluvlast.podíl id.1/2),598 a...

Načteno

edesky.cz/d/4287298

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víchová nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz