« Najít podobné dokumenty

Obec Mladotice - Dražební vyhláška - povinný Zdeněk Korous, Jitka Korousová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mladotice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_841572501_0_170312071.pdf (131.69 kB)
č.j.221 Ex 3120/17- 71
50 EXE 6072/2017-17
<br> zn.opr.3-0619
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
Soudní exekutor Exekutorského úřadu v Rakovníku Mgr.XXXXX XXXXXXX,se sídlem Husovo náměstí XX <,>
XXX XX Rakovník,ve věci výkonu exekuce
<br> oprávněného XXXXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX
trv.bytem Josefa Suka 262/13,434 01 Most
práv.zast.JUDr.XXXX XXXX,advokát
se sídlem Závodní XXX/XXC,XXX XX Karlovy Vary
<br> proti
povinným XXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX
<br> trv.bytem Mostecká č.p.47,435 22 Braňany
XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX
trv.bytem Mostecká č.p.47,435 22 Braňany
<br> pro vymožení peněžité pohledávky oprávněného s příslušenstvím,nákladů oprávněného v exekučním
řízení a nákladů exekuce,a v souladu se zák.č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,rozhodl ve věci prodeje nemovitých věcí o vydání
t é t o :
<br> dražební vyhlášky
<br> I.První dražební jednání se v souladu s ust.§ 336o o.s.ř.koná elektronicky prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese
<br> http://drazby.eurakovnik.cz
<br> Elektronické dražební jednání bude zahájeno dne 16.prosince 2020 v 11:00 hodin.Od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání.Elektronické dražební jednání bude ukončeno nejdříve
dne 16.prosince 2020 v 11:30 hodin,dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání.Dražitelé
jsou svým podáním vázáni (§ 336i odst.5 o.s.ř.) <.>
<br> Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným časem ukončení dražby učiněno podání,má se
za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
posledního podání.Bude-li v této lhůtě učiněno vyšší podání,čas ukončení dražby se posouvá o pět
minut.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno vyšší podání,má
se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba se tím končí.Bezprostředně po ukončení dražby
exekutor udělí příklep dražiteli,který učinil nejvyšší podání.Sledování elektronické dražby je
veřejnosti přístupné <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4286873

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mladotice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz