« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Lhota (Zlín) - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Lhota (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
EXEKUTORSKÝ Ú AD PLZE -M STO
Soudní exekutor Mgr.Ing.Ji í Pro ek
<br> Dominikánská 8,301 00 Plze
Tel: +420 377 464 009,E-mail: info@exekutors.cz,datova schranka: pvwg8xd
<br> Spisová zna ka: 134 EX 03494/19 - 232
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor Mgr.Ing.Ji í Pro ek,Exekutorský ú ad Plze -m sto,se sídlem
Dominikánská 8,301 00 Plze,pov ený provedením exekuce na základ usnesení:
Okresního soudu ve Zlín ze dne 15.04.2019,<.> j.24 EXE 870/2019-13,kterým
byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu
ve Zlín ze dne 13.12.2018,<.> j.38 C 367/2018-45,ve v ci oprávn ného:
eskoslovenská obchodní banka,a.s <.>,se sídlem Radlická p.333 / o.150 <,>
Praha - Praha 5 150 00,I : 00001350,právní zástupce JUDr.Martin Bjalon ik <,>
advokát se sídlem Václavské nám stí p.846 / o.1,Praha - Nové M sto 110 00 <,>
proti povinnému: M - pharma - cz,s.r.o <.>,se sídlem Horní Lhota 200,PS
76323,I : 26979624,k uspokojení pohledávky oprávn ného ve vý i 393 926,03
K s p íslu enstvím: úrok 16,25 % ro n z ástky 339 697,43 K od 10.09.2018
do zaplacení,úrok z prodlení 20,00% ro n z ástky 342 997,43 K od
10.09.2018 do zaplacení,úrok z prodlení 20,00% ro n z ástky 3 300,00 K od
30.04.2018 do 09.09.2018,náklady p edcházejícího ízení 53 450,00 K,náklady
oprávn ného: 12 705,00 K,jako i k úhrad náklad exekuce <,>
<br> vydává toto usnesení o na ízení dra ebního jednání -
<br> DRA EBNÍ VYHLÁ KU <.>
I.as a místo dra by
Dra ební jednání se koná
<br> dne 19.11.2020 v 10:20 hod <.>
na adrese
<br> Dolní Lhota 78,763 23 Dolní Lhota
GPS: 49.1399339N,17.8161092E
<br> II.Prohlídka dra ených v cí
<br> Prohlídku dra ených v cí lze uskute nit dne 19.11.2020 od 10:00 XXX do XX:XX
hodin na shora uvedené adrese <.>
Registrace dra itel a p id lení dra ebního ísla bude probíhat v den konání
dra by v míst dra by v dob 20 minut p ed zahájením dra by.K zápisu do
seznamu dra itel musí být u fyzických osob p edlo en ob anský pr kaz i jiný
doklad osv d ující toto nost osoby,v p ípad dra ení za ji...

Načteno

edesky.cz/d/4286859

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Lhota (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz