« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pozemky parc.č. 723/5 (silnice) a parc.č. 811/22 (vodní plocha), LV 416, v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha HOM-75504/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozemky parc.č. 723/5 (silnice) a parc.č. 811/22 (vodní plocha), LV 416, v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha HOM-75504/2020
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB
MGR.XXXXX XXXXX | SOUDNÍ EXEKUTOR
<br> XX.dubna XX,Cheb 35002 | tel <.>,fax: +420 355 318 111,+420 355 318 110 | e-mail: podatelna@eucheb.cz | www.eucheb.cz | IDDS: 9u8g8ka
<br>
Zn.oprávněného: 2386326174
<br>
<br>
č.j.: 074 EX 01170/17-142
<br>
<br> Usnesení
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Cheb,se sídlem XX.dubna 10,350 02
<br> Cheb,pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodní soud pro Prahu 2 ze dne
<br> 07.03.2017,č.j.33 EXE 153/2017-13,podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Obvodního
<br> soudu pro Prahu 6 ze dne 8.9.2016,č.j.8 C 199/2016-32,ve věci oprávněného: Intrum
<br> Czech,s.r.o <.>,se sídlem Prosecká 851,Praha 190 00,IČ: 27221971 proti povinnému:
<br> XXXXX XXXXXX,bytem Náměstí Míru čp.XXX / čo.20,Praha - Vinohrady 120 00,nar <.>
<br> 30.12.1990 k uspokojení peněžité pohledávky oprávněného,nákladů oprávněného a nákladů
<br> exekuce,vydává toto usnesení o nařízení dražebního jednání -
<br>
<br> Dražební vyhlášku
<br> o provedení elektronické dražby věcí nemovitých
<br>
I <.>
<br>
<br> Nařizuje se druhá elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického
<br> systému dražeb na adrese portálu
<br>
<br> http://www.okdrazby.cz
<br>
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br>
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 16.12.2020 ve 13:00 hod <.>,od tohoto
<br> okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br>
<br> Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 16.12.2020 ve 14:00 hod.Dražba se
<br> však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 zákona č.99/1963 Sb.<,>
<br> občanský soudní řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti
<br> minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že
<br> dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
<br> okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející
<br> věty se opakuje.Uplyne-li od pos...

Načteno

edesky.cz/d/4286774

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz