« Najít podobné dokumenty

Město Jemnice - Usnesení o odročení dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jemnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o odročení dražebního jednání
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 0964412
<br>
<br>
<br> značka oprávněného: 9017044900
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í O O D R O Č E N Í D R A Ž E B N Í H O R O K U
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě usnesení,které vydal Okresní soud v Třebíči dne 9.7.2012,č.j.14EXE762/2012-14 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický platební rozkaz ze dne
24.8.2011,č.j.9EC276/2011-6 vydal Obvodní soud pro Prahu 6 k uspokojení pohledávky oprávněného: B2 Kapital
Czech Republic s.r.o <.>,Rybná 682/14,11000 Praha Staré Město,IČO 04191536,zast.Mgr.XXXXX XXXXX,advokát,Na
Florenci XXXX/XX,XXXXX Praha 1-Nové Město,IČO 69258121,proti povinnému: XXXX XXXXXX,Panenská XX/XX,XXXXX
Jemnice Panenská,r.č.580526/0747,IČO 46673474,v částce 145 407,99 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce <,>
jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím <,>
<br>
r o z h o d l t a k t o :
<br>
<br>
I.Dražební rok movitých věcí oznámený na den 20.11.2020 se odročuje na 19.2.2021 <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br>
<br> V souvislosti s nabytím účinnosti z.č.460/2020 Sb <.>,kterým se mění zákon č.191/2020 Sb <.>,o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení,poškozené <,>
oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu,a zákon č <.>
182/2006 Sb <.>,o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),ve znění pozdějších předpisů,se odročuje
nařízený dražební rok na den 19.2.2021 <.>
<br> P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání <.>
<br>
<br> V Přerově dne 18.11.2020
Mgr.XXXXX XXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/4286710

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jemnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz