« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o uložení písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2078 Veřejná vyhláška Nová Ves
*MUJNX012VT9R*
MUJNX012VT9R
<br>
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19,46601 JABLONEC NAD NISOU
<br>
<br> Spisová značka: 2078/2020/SÚ/Fla
Č.j.: 91477/2020
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
<br> XXXXXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
koziskova@mestojablonec.cz
<br> Vyhotoveno dne: 10.11.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o uložení písemnosti
<br>
<br> Magistrát města Jablonec nad Nisou,odbor stavební a životního prostředí,stavební úřad,jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"),oznamuje podle § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,že spoluvlastníci pozemku pč.2028/1 katastrální území Nová Ves nad Nisou <,>
obec Jablonec nad Nisou mají na Magistrátu města Jablonec nad Nisou,Mírové náměstí 19 <,>
Jablonec nad Nisou,odboru stavebním a životního prostředí,stavebním úřadu,uloženu tuto
písemnost:
<br> oznámení o zahájení územního řízení na stavbu “IV-12-4018345-JN,Nová Ves
n.N <.>,p.č.2046-SV,kNN,SS,SO01 - zemní kabelové vedení NN za účelem zřízení
dvou odběrných míst“ na pozemku parc.č.1993,2046,2047,2048,2052,2053 v
katastrálním území Nová Ves nad Nisou,obec Nová Ves nad Nisou <.>
<br> Vzhledem k tomu,že stavebnímu úřadu není znám spoluvlastník pozemku pč.2028/1 k.ú.Nová
Ves nad Nisou,který přímo sousedí s navrženou liniovou stavbou kabelového vedení NN <,>
přistoupil k doručení písemnosti podle cit.ust.správního řádu veřejnou vyhláškou a to tak,že
zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou a
úřední desce Obce Nová Ves nad Nisou,a v elektronické podobě <.>
<br> Pokud si XXXXX,která není správnímu orgánu známa,výše uvedenou písemnost do stanovené
lhůty nevyzvedne,považuje se poslední den této lhůty za den doručení <.>
<br> Písemnost je možno vyzvednout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu (budova Magistrátu
města Jablonec n.N <.>,III.patro,č.d...

Načteno

edesky.cz/d/4286665

Meta

Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz