« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Dokumenty 124 EX 2605/16-530-Dražební vyhláška,531-Žádost o zveřej. DV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CUP3203-EX_260516-530_DTR20201119_6635204037183632298.pdf
Číslo jednací: 124 EX 2605/16-530
Číslo opr.: 6280213779
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679/33,412 01
Litoměřice,pověřený k provedení exekuce pověřením č.j.35 EXE 854/2016,ze dne 15.3.2016,které vydal Obvodní soud
pro Prahu 3,na základě exekučního titulu,jímž je rozsudek č.j.12C203/2015-14,který vydal Obvodní soud pro Prahu 3
dne 26.10.2015 a který se stal pravomocným dne 22.12.2015 a vykonatelným dne 26.12.2015,rozsudek č.j <.>
18C76/2015-10,který vydal Obvodní soud pro Prahu 3 dne 22.05.2015 a který se stal pravomocným dne 21.11.2015 a
vykonatelným dne 25.11.2015,rozsudek č.j.6C267/2015-36,který vydal Obvodní soud pro Prahu 3 dne 21.04.2016 a
který se stal pravomocným dne 19.05.2016 a vykonatelným dne 23.05.2016,usnesení č.j.6C267/2015-46,který vydal
Obvodní soud pro Prahu 3 dne 03.05.2016 a který se stal pravomocným dne 19.05.2016 a vykonatelným dne 23.05.2016 <,>
k vymožení pohledávky oprávněného: Kooperativa pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group,Pobřežní 665/21,18600 <,>
Praha 8,IČ 47116617,zast.JUDr.XXXXXX XXXXXX,Panská X,XXXXX,Praha X proti povinnému: CG Sollo s.r.o <.>,Příkop
838/6,60200,Brno,IČ 27170136,zast.opatrovníkem JUDr.XXXXXX XXXXXX,Sopotská XXX/XX,XXXXX,Praha X,v
souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."),v účinném znění
<br> vydává
<br> u s n e s e n í
o n a ř í z e n í d a l š í h o d r a ž e b n í h o j e d n á n í
<br> ( e l e k t r o n i c k é d r a ž b y )
<br> I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.Zahájení elektronické dražby: dne 13.1.2021 v 10:00 hod (od tohoto
okamžiku mohou dražitelé čini...
CUP1458-EX_260516-531_DTR20201119_4195814463353199732.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXX,LL.M <.>
<br> IČ: XXXXXXXX
Masarykova 679/33,412 01 Litoměřice,tel.416 732 472,fax 416 700 287
<br> e-mail: podatelna@exekutor-ltm.cz,http://www.exekutor-ltm.cz,DS: ajbg8qh
Úřední hodiny: Po,St,Čt 8.00 – 12.00,13.00 – 16.00 hod <.>
<br> Číslo jednací: 124 EX 2605/16-531
<br> V Litoměřicích dne 19.11.2020
<br> Dobrý den <,>
<br> v příloze zasílám usnesení o nařízení dražebního jednání č.j.124 EX 2605/16-530 ze dne 19.11.2020,a tímto
žádám v souladu s § 336c odst.3) zákona č.99/1963 Sb.(Občanský soudní řád) o uveřejnění na úřední desce
/ způsobem v místě obvyklém <.>
<br>
Děkuji za spolupráci a zůstávám s pozdravem
<br>
JUDr.XXXXXX XXXXX,LL.M <.>,v.r <.>
<br> soudní exekutor
Exekutorský úřad Litoměřice
<br> vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXX
za správnost vyhotovení: XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> ___________________________________________________________________________________________________________
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád,k písemné
žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v
el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br>
2020-11-20T06:35:27+0100
JUDr.Ondej Mareš,LL.M <.>

Načteno

edesky.cz/d/4285122

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz