« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška - nemovité věci v KÚ Sudkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška nemovité věci v KÚ Sudkov
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád <,>
k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9,326 00 Plzeň
S o u d n í e x e k u t o r J U D r.J i t k a W o l f o v á
tel.: 377 449 457,tel.fax: 377 445 742,e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,ID DS: 8dmg87n
<br>
Číslo jednací: 106 EX 9125/09-120
Číslo jednací opr.: 7090263485
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Exekutorský kandidát pověřený soudním exekutorem JUDr.Jitkou Wolfovou se sídlem Radyňská 9,326 00
Plzeň,jenž byl pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k
jejímu provedení č.j.14 Nc 2979/2009-9,ze dne 07.10.2009,které vydal Okresní soud v Šumperku,kterým
byla nařízena exekuce k návrhu
oprávněného: Česká televize,Na hřebenech II 1132/4,14700,Praha 4 - Podolí,IČ 00027383,zast <.>
JUDr.XXXXXXX XXXXXX,advokát,Škroupova XXX,XXXXX,Hradec Králové
proti povinnému: XXXXX XXXXXX,Sudkov XX,XXXXX,SUDKOV,nar.17.09.1954
a proti manželce povinného: VĚRA PŘEČKOVÁ,Rapotín 547,78814 Rapotín,nar.21.10.1953
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.950,00 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl podle ustanovení § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“),ve spojení
s ustanovením § 52 odst.1 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád,dále jen „EŘ“),a dle ustanovení § 69 EŘ
<br>
t a k t o:
<br>
K prodeji nemovitých věcí povinného posti...

Načteno

edesky.cz/d/4278250

Meta

Jednání zastupitelstva   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz