« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Stavební povolení - parkovací dům Gagarinova, Šumperk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební povolení Parkovací dům Gagarinova, Šumperk
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 115352/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 86882/2020 VYS/IVDI
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX027Z4KE*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 11.11.2020
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až
<br> 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 20.08.2020 podalo
<br> Město Šumperk,zastoupené odborem strategického rozvoje,ÚP a investic MěÚ Šumperk <,>
<br> IČO 00303461,Jesenická 621/31,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> parkovací dům
<br> projekt pod názvem:
<br> "Parkovací dům Gagarinova,Šumperk"
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.579/1,579/6,579/18,941 v katastrálním území Dolní
<br> Temenice <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - SO 101.01 Parkovací dům bude dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu rozměrech
51,2 x 17,6 m se zkoseným JV rohem,zastavěná plocha 893 m2,výška od úrovně 1.PP je
<br> 4,1 m,konstrukci tvoří skelet z pohledového železobetonu doplněný obvodovou lehkou
<br> nerezovou sítí,včetně dvou vjezdů (východní a západní strana)
<br> - sjezdy z ulice Bratrušovská a Gagarinova v XXX.šířce X,X m
<br> - počet parkovacích míst: 70 stání,z toho 4 stání pro ZTP
<br> - venkovní...

Načteno

edesky.cz/d/4275248

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz