« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Bušín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Bušín
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: strategického rozvoje,územního plánování a
<br> investic
<br> Oddělení: územního plánování
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 113344/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: pavla.cechova@sumperk.cz
<br> Datum: 3.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027WNMI*
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Bušín
<br> (k.ú.Bušín a k.ú.Hartíkov)
<br>
<br> Městský úřad Šumperk na základě zmocnění dle zákona č.183/2006 Sb <.>,§ 6,odst.1,písm.c)
<br> v platném znění,jako pořizovatel výše uvedené územně plánovací dokumentace a podle § 47 <,>
<br> odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Bušín v souladu s ustanovením § 47
<br> stavebního zákona v platném znění <.>
<br> Návrh zadání bude k dispozici k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Bušín a Městském
<br> úřadě Šumperk,Odbor strategického rozvoje,ÚP a investic,Jesenická 31,dveře č.308 (úřad
<br> územního plánování) a rovněž zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
<br> http://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plany-obci.html
<br>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele písemné
<br> připomínky,na adrese: Městský úřad Šumperk,Jesenická 31,Odbor strategického rozvoje,ÚP a
<br> investic (úřad územního plánování) <.>
<br> Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako...

Načteno

edesky.cz/d/4266862

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz