« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - RTT Ohrada - Palmovka PKD-74851/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RTT Ohrada - Palmovka PKD-74851/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/8 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
- dle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne Vyřizuje/tel.:
250000/19/2020 / 4.3.2020 Ing.XXXXX XXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1525014/2020 Počet listů/příloh: 8 / 0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 398067/2020 8.10.2020
<br>
<br>
<br> Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení
<br>
Dne 4.3.2020 podal stavebník Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,se sídlem
Sokolovská 42/217,190 00 Praha 9,IČO 000 05 886,žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu
<br>
„RTT Ohrada - Palmovka“ <,>
<br> která je členěna na tyto stavební objekty:
<br> SO 11 Tramvajová trať
SO 12 Odvodnění tramvajové trati a vozovek
SO 13 Zastávka Krejcárek
SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek
SO 15 Zastávkové přístřešky
SO 16 Kolejnicové mazníky
SO 19 Tramvajový most
SO 21 Trolejové vedení
SO 24 Dráhové kabely JDCT
SO 25 Přeložka kabelů VO
SO 26 Přeložka sdělovacího vedení CETIN
SO 27 Přeložka sdělovacího vedení T-Mobile
SO 28 Rezervní HDPE trubky DP hl.m.Prahy
SO 29 Protikorozní ochrana mostu
SO 30 Náhradní výsadby
<br> Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích parcelní číslo 3572/2,3572/6,3947/1,3947/3 <,>
3947/5,3947/9,4031/2,4029/4,4030/41,4031/1,4031/12 a 4031/58 v katastrálním území
Libeň,na pozemcích parcelní číslo 730/1,730/10,730/11,730/13,730/16,835/1,835/2 a 835/4
v katastrálním území Karlín a na pozemcích parcelní číslo 2183/3,4400/3,4400/4 a 4439/11
v katastrálním území Žižkov,Praha 3 a 8 <.>
<br>
<br>
<br> č.j.MHMP 1525014/2020
<br> 2/8
<br> Pozemky parcelní číslo 3570/1,3570/7,3572/1,3572/3,3572/7,3572/9,3572/10,3572/12 <,>
3573/1,3573/2,3573/4,3574/1,3574/3,3947/2,3947/4,3947/10,4030/3,4030/4,403...

Načteno

edesky.cz/d/4217299

Meta

Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz