« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - EX 8429/17-120 UBD,123 DDJ-N

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

796 2
č.j.144 EX 8429/17-123
ev.č.opr.1154543541
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Ringhofferova XXX/X,155 21 Praha 5 - Zličín <,>
pověřený vedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 č.j.15 C 166/2017 - 17 ze dne 28.06.2017 (exekuční
titul) a na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 06.11.2017 č.j.64 EXE 3429/2017-21 ve prospěch
<br> oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s <.>
sídlem Tomíčkova 2144/1,Praha,148 00,IČO: 64949681
práv.zast.Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,advokát,Jankovcova XXXX/X,Praha-Holešovice,XXX XX
<br> povinnému:
proti
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
bytem Cigánkova XXXX/X,Praha-Chodov,XXX XX,dat.nar.13.07.1979
<br> pro 8.801,90 Kč s přísl.<,>
<br> vydává t o t o :
<br> USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ
<br> I <.>
Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu:
www.exdrazby.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby: dne 06.01.2021 v 10:00 hod <.>
Čas ukončení elektronické dražby: dne 06.01.2021 v 11:00 hod <.>
<br> Dražba se však koná i po této době,pokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku posledního
podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž
by bylo učiněno další podání,elektronická dražba se tím končí.Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických
dražeb dražiteli zpětně potvrzeno <.>
<br> II <.>
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
<br> Příslušenství tvoří: nebylo zjištěno <.>
<br> Předmětem dražby jsou pozemky s příslušenstvím,které se nacházejí v obci Ústí nad Labem,okres Ústí nad Labem.Pozemky jsou sousedící nepravidelných tvarů <.>
Pozemky jsou ohraničené blokem zděných domů....
796 1
č.j.144 EX 8429/17-120
ev.č.opr.1154543541
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Ringhofferova XXX/X,155 21 Praha 5 - Zličín <,>
pověřený vedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 č.j.15 C 166/2017 - 17 ze dne 28.06.2017 (exekuční
titul) a na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 06.11.2017 č.j.64 EXE 3429/2017-21 ve prospěch
<br> oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s <.>
sídlem Tomíčkova 2144/1,Praha,148 00,IČO: 64949681
práv.zast.Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,advokát,Jankovcova XXXX/X,Praha-Holešovice,XXX XX
<br> povinnému:
proti
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
bytem Cigánkova XXXX/X,Praha-Chodov,XXX XX,dat.nar.13.07.1979
<br> pro 8.801,90 Kč s přísl.<,>
<br> rozhodl t a k t o :
<br> Dražební jednání nařízené k prodeji nemovité věci,a to:
<br> na den 14.10.2020,které mělo proběhnout prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu:
www.exdrazby.cz.od 10:00 hod.do 11:00 hod.usnesením č.j.144 EX 8429/17-112,ze dne 29.07.2020,se končí <.>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Ve věci byla nařízena dražba na den 14.10.2020,která měla proběhnout prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na
adrese portálu: www.exdrazby.cz.od 10:00 hod.do 11:00 hod.Ve stanoveném termínu žádný z řádně přihlášených dražitelů nesložil dražební
jistotu,dražba byla tedy bezúspěšná.Soudní exekutor podle ust.§ 336m odst.1 OSŘ za použití ust.§ 52 odst.1,2 EŘ dražbu skončil <.>
<br> Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné <.>
<br> V Praze dne 14.10.2020
Úřední otisk razítka
<br> JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,v.r <.>
soudní exekutor
<br>
Za správnost vyhotovení:
Veronika Mašková
pověřena soudním exekutorem
<br> Poučení: K písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti poštovních služeb doručen,se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v elektronické podobě nebo se př...

Načteno

edesky.cz/d/4217234

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz