« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - 164 EX 3314/20-5-Dražební vyhláška NV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

797
Usnesení – dražební vyhláška
<br>
Číslo jednací: 164 D 3314/20-5
<br>
<br> U S N E S E N Í - D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova XXX/XX,XXX 00
Olomouc,pověřený provedením dobrovolné dražby v rámci řízení o pozůstalosti,ve kterém byla v souladu
s ust.§ 195 a násl.zákona č.292/2013 Sb <.>,o zvláštních řízeních soudních,nařízena likvidace pozůstalosti <,>
a to usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3.2.2020,čj.34 D 1038/2019-119,na základě
souhlasu se zpeněžením a pověřením soudního exekutora ze dne 16.9.2020,které vydala: Mgr.Šárka
Matějčková,notářka,Senovážné náměstí 977/24,11000,Praha,IČ 72547375,jako soudní komisařka <,>
tj.osoba oprávněná disponovat s předmětnými nemovitými věcmi ve věci likvidace pozůstalosti po
zemřelém XXXXXX XXXXXX,Ocelíkova XXX/X,XXXXX,Praha X,nar.25.07.1960,jehož likvidačním správcem
je Alma Insolvence v.o.s <.>,Braunova 2529/1,150 00 Praha 5,IČ: 07098367,v souladu s ust.§ 232 zákona
č.292/2013 Sb <.>,o zvláštních řízeních soudních,a v souladu s ust.§ 52 odst.1,§ 69 a ust.§ 76 zákona
č.120/2001 Sb <.>,e.ř <.>,ve vazbě na § 335 a násl.zákona č.99/1963 Sb <.>,o.s.ř <.>,ve znění pozdějších předpisů
rozhodl takto:
<br>
<br>
I <.>
<br>
Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese portálu: www.exdrazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 10.11.2020 v 11:00 hod <.>,od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 10.11.2020 ve 13:00 hod.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další
podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět
minut,aniž b...

Načteno

edesky.cz/d/4217233

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz