« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - 108 EX 07353/18-083 Usnesení - dražba movitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

703
Č.j.108 EX 07353/18-083
<br> Dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého nám.28 <,>
<br> 301 00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: Obvodního soudu pro
Prahu 4 ze dne 28.11.2018,č.j.72 EXE 2793/2018-19 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
rozhodnutí: Notářský zápis Mgr.XXXX XXXXXX,notář v Praze ze dne XX.XX.2017,č.j.N 690/2017,NZ
1103/2017,ve věci
<br> oprávněného:Mgr.Ing.XXX XXXXXX,bytem Thámova čp.XXX / čo.X,Praha 8 - Praha 86 186 00,IČ:
63632632,nar.26.03.1971,<,>
<br> proti
povinnému:DIESEL trans s.r.o <.>,se sídlem Kropáčkova čp.560 / čo.8,Praha 149 00,IČ: 03714373 <,>
<br> k vymožení peněžitého dluhu <.>
<br> vydává
<br> dražební vyhlášku
pro elektronickou dražbu
<br> I <.>
Den,čas a místo konání dražebního jednání:
<br> Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
portálu
<br> www.exdražby.cz
<br> Zahájení elektronické dražbyje stanoven na den 21.10.2020 v 10,00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražbyje stanoven na den 29.10.2020 v 10,00 hod <.>
<br> Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti minutách před
stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další
podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž
by bylo učiněno další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí <.>
<br> Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem <.>
<br> II <.>
Označení dražených věcí
<br> Předmětem dražby jsou movité věci sepsané soudním exekutorem do ...

Načteno

edesky.cz/d/4217219

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz