« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - podíl id. 1/6 - garáž č.j. 1404/102, Kunratice, č.p. 1404, byt. zástavba, na pozemku parc.č. 2339/71, včetně podílu na společných částech domu, LV 3580 a LV 5083, v k.ú. Kunratice, obec Praha HOM-74888/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

podíl id. 1/6 - garáž č.j. 1404/102, Kunratice, č.p. 1404, byt. zástavba, na pozemku parc.č. 2339/71, včetně podílu na společných částech domu, LV 3580 a LV 5083, v k.ú. Kunratice, obec Praha HOM-74888/2020
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN
SOUDNÍ EXEKUTOR
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
Evid.č.XXX
<br> Palackého XX/X,266 01 Beroun,tel.: 311 622 657,Fax: 311 600 323
e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz,www.exekuceberoun.cz
<br> Č.j.015 EX 381/19-25
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Beroun,se sídlem Palackého XX/X,266 01
Beroun <,>
<br> pověřený k vedení exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 15.07.2019,č.j <.>
67 EXE 2062/2019-17,doložka provedení exekuce nastala dne 27.08.2019,rozhodl ve věci
<br> proti povinné: Krisart-K s.r.o <.>,IČ: 28415094,se sídlem Za valem 1497/4,148 00 Praha 4
<br> na návrh oprávněného: Společenství vlastníků Pražská 322-327,Slaný,IČ: 28500881,se sídlem
Pražská č.p.322,274 01 Slaný,práv.zast.advokátem Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX <,>
IČ: XXXXXXXX,se sídlem Pivovarská XXX/X,266 01 Beroun
<br> k vymožení povinnosti povinné zaplatit oprávněnému 16.847,86 Kč s příslušenstvím a povinnosti povinné
uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu ust.§ 87 odst.2 zák.č.120/2001 Sb <.>,a soudnímu
exekutorovi náklady exekuce,ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů exekuce;
<br> na základě pravomocného exekučního příkazu o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinné ze
dne 23.07.2019,č.j.015 EX 381/19-9,který nabyl právní moci dne 27.08.2019 a pravomocného
usnesení o ceně nemovitých věcí ze dne 06.01.2020,č.j.015 EX 381/19-20,se vydává tato
<br> dražební vyhláška
(elektronická dražba)
<br> I.Nařizuje se první elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese:
<br> www.exdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 25.11.2020 v 10:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 25.11.2020 v 11:00 hod.Dražba se však se koná,dokud
dražitelé činí podání (ust.§ 336i odst.5 o.s.ř.) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí p...

Načteno

edesky.cz/d/4217115

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz