« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - 129EX 4043/10-157 - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1004043157.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr.XXXX XXXXX
<br> Škroupova XXX,XXX XX Chrudim,tel.469 623 238 e-mail: info@exekucejaros.cz
č.j: 129 EX 4043/10-157
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o provedení elektronické dražby movitých věcí
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXX XXXXX,Exekutorský úřad Chrudim se sídlem Škroupova XXX,XXX 01
Chrudim,pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Blansku ze dne 10.08.2010 <,>
č.j.: 90 EXE 1840/2010-9,k vymožení povinnosti dle vykonatelného platebního rozkazu vydaného
Okresním soudem v Blansku dne 23.03.2010,č.j.: 78EC 364/2010-10,a to k uspokojení pohledávky
oprávněné: Kooperativa pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group,se sídlem Pobřežní 665/21,PRAHA 8 <,>
IČ: 47116617 <,>
práv.zast.advokátem Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,advokátka,se sídlem Československé armády XXX/XX <,>
Hradec Králové,PSČ: 500 03,IČ: 02162440
proti povinnému: XXXXXXXX XXXXXX,bytem Masarykovo Náměstí X/X,Boskovice,PSČ: XXX 01,dat.nar.:
13.01.1988
<br> I.Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
<br> Základní informace a pokyny k registraci zájemců o dražbu a samotnému průběhu dražebního jednání jsou
k dispozici na www.okdrazby.cz v sekci „Jak dražit“ pod odkazem Všeobecné podmínky
(https://www.okdrazby.cz/?page=jak-drazit),exekutor výslovně upozorňuje zájemce o dražbu,že jejich účast
v dražbě jako dražitele bude schvalována,při splnění podmínek účasti,pouze den před dražbou a dále před
samotným konáním dražby) <.>
<br>
Zahájení elektronické dražby dne 18.11.2020 v14:00hod
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Konec elektronické dražby nejdříve dne 18.11.2020 v14:30hod <.>
<br> Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení draž...

Načteno

edesky.cz/d/4217054

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz