« Najít podobné dokumenty

Město Budyně nad Ohří - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Budyně nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
┌
<br> Příloha č.14 k vyhlášce č.183/2018 Sb <.>
┐
<br> └ ┘
<br> Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu
<br> ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU
<br> K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL
1)
<br> [§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona]
<br> 1.Žadatel
<br> Obchodní firma nebo název / Jméno,popřípadě jména,příjmení
<br> Adresa sídla / Adresa místa pobytu
<br> Adresa pro doručování
<br> IČO nebo obdobný údaj / Datum narození
<br> CZ-NACE2)
<br> Telefon
<br> E-mail
<br> Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů,připojí se údaje obsažené v tomto bodě
<br> v samostatné příloze: ano ne
<br> 1a.Žadatel jedná
<br> samostatně
<br> je zastoupen: jméno,popřípadě jména,příjmení / název nebo obchodní firma
<br> zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř.jiná adresa pro doručování,není-li
<br> shodná):
<br>
<br> 2.Základní údaje o dokončené stavbě
<br> označení a účel (kapacita) stavby podle povolení
<br> 3.Údaje o místu stavby
<br> Název obce
<br> Název katastrálního území
<br> Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí
<br> (V případě většího počtu se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ano ne)
<br> Přímé určení polohy stavby vodního díla (souřadnice X,Y určené v souřadnicovém
<br> systému S-JTSK)3)
<br> 4.Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních,na jejichž základě byla
stavba povolena (označení vodoprávního úřadu / jméno autorizovaného inspektora /
datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)
<br> Stavba byla provedena s nepodstatnými odchylkami od uvedených dokumentů nebo
<br> projektové dokumentace
<br> ne
<br> ano (popis a zdůvodnění nepodstatných odchylek a číslo jednací a datum sdělení
<br> vodoprávního úřadu,že je projedná při vydání kolaudačního souhlasu)
<br>
<br> 5.Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání
<br> 6.U dočasné stavby
Doba trvání do
<br> 7.Termín úplného vyklizení staveniště a úpravy okolí
<br> 8.Údaj o zkušebním provozu
<br> Byl proveden ne
<br> ano
<br> na základě rozhodnutí,které v...
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
┌
<br> Příloha č.14 k vyhlášce č.183/2018 Sb <.>
┐
<br> └ ┘
<br> Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu
<br> ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU
<br> K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL
1)
<br> [§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona]
<br> 1.Žadatel
<br> Obchodní firma nebo název / Jméno,popřípadě jména,příjmení
<br> Adresa sídla / Adresa místa pobytu
<br> Adresa pro doručování
<br> IČO nebo obdobný údaj / Datum narození
<br> CZ-NACE2)
<br> Telefon
<br> E-mail
<br> Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů,připojí se údaje obsažené v tomto bodě
<br> v samostatné příloze: ano ne
<br> 1a.Žadatel jedná
<br> samostatně
<br> je zastoupen: jméno,popřípadě jména,příjmení / název nebo obchodní firma
<br> zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř.jiná adresa pro doručování,není-li
<br> shodná):
<br>
<br> 2.Základní údaje o dokončené stavbě
<br> označení a účel (kapacita) stavby podle povolení
<br> 3.Údaje o místu stavby
<br> Název obce
<br> Název katastrálního území
<br> Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí
<br> (V případě většího počtu se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ano ne)
<br> Přímé určení polohy stavby vodního díla (souřadnice X,Y určené v souřadnicovém
<br> systému S-JTSK)3)
<br> 4.Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních,na jejichž základě byla
stavba povolena (označení vodoprávního úřadu / jméno autorizovaného inspektora /
datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)
<br> Stavba byla provedena s nepodstatnými odchylkami od uvedených dokumentů nebo
<br> projektové dokumentace
<br> ne
<br> ano (popis a zdůvodnění nepodstatných odchylek a číslo jednací a datum sdělení
<br> vodoprávního úřadu,že je projedná při vydání kolaudačního souhlasu)
<br>
<br> 5.Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání
<br> 6.U dočasné stavby
Doba trvání do
<br> 7.Termín úplného vyklizení staveniště a úpravy okolí
<br> 8.Údaj o zkušebním provozu
<br> Byl proveden ne
<br> ano
<br> na základě rozhodnutí,které v...

Načteno

edesky.cz/d/4217045

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Volby   Stavební informace   EIA   Volby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Budyně nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz