« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení řízení změny územního rozhodnutí „D4 Čimelice-Mirotice, dálniční odpočívka Krsice“ č. 694/2020 vyvěšeno dne: 15.10.2020 Datum sejmutí: 15.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2
oaon DOPRAyY A snmčnino sosponúňsn/L
<br> joga dne: "TIM-IŠB— „71120— Adresa příslušného úřadu ci.: 1231 3612—7762 FIC Žďár »„ <.>,„.„,<.> ' Počet příloh: 4,“""“ “""" Urad: Krajský urad J lhoceskeho kraje,odbor
<br> dopravy,paní XXXXXXX XXXXXXXXX Ulice: U Zimního stadionu XXXX/X PSČ,obec: XXX XX České Budějovice
<br> Věc: ŽÁDOST o YYDÁNÍ ZMĚNY RoznoDNUTi o !JMÍSTĚNÍ STAVBY VCETNE VYROKU o PROVEDENÍ KACENI DREVIN MIMO LES
<br> XD v územním řízení podle z.č.416/2009 Sb.[] ve zjednodušeném územním řízení
<br> [] v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
<br> podle ustanovení 5 86 ve spojení s 5 79,85 a 94a zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),a 5 3 a 13b vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu <.>
<br> ČÁST A
<br> I.Identifikační údaje stavby
<br> (název stavby / změny stavby,druh a účel stavby / změny stavby,místo stavby / změny stavby — obec,uliceččíslo popisné / evidenční) „D4 Cimelice — Mirotice,Dálniční odpočívka Krsice“
<br> Územní rozhodnutí pro stavbu vydal : Městský úřad Mirotice,odbor výstavby,životního prostředí a dopravy,pod č.j.: výst.328/1281/07/KI ze dne 6.3.2009,které nabylo právní moci 13.6.2009,jeho platnost byla prodloužena rozhodnutím č.j.<.> výst.328/306/2013/MT dne 7.1.2014.Dále pak změna územního rozhodnutí č.j.: výst/123111651/0/2019/Čž-8/Zh/IUS/Rozh ze dne 13.11.2019 <.>
<br> Jedná se o liniovou novostavbu umístěnou v Jihočeském kraji - okres— okres Písek v katastrálních územích:
<br> Krsice (623831),Rakovice (623849),Čimelice (623822) <.>
<br> Dokumentace řeší umístění oboustranných odpočívek.V původním územním rozhodnutí nebyla projednána levostranná odpočívka,pravostranná odpočívka byla součástí ÚR,tato dokumentace odpočívku upravuje a rozšiřuje <.>
<br> Objekty řady 000
<br> SO 020 Příprava území
<br> Objekty řady 100
<br> SO 131 Odpočívka Krsice — vlevo ŘSD ČR
<br> so 132 Odpočívka Krsice — vpravo ŘSD ČR
<br> SO 151 ...
Příloha č. 1
MEL MEL
<br> M
E
<br> L
M
<br> E
L
<br> ME
L
<br> ME
L
<br> M
E
<br> L
M
<br> E
L
<br> M
EL
<br> M
EL
<br> M
EL
<br> M
EL
<br> M
EL
<br> M
EL
<br> MEL MEL
<br> MEL MEL
<br> MEL
MEL
<br> MEL
MEL
<br> MEL MEL
<br> MEL
MEL
<br> M
EL
<br> M
EL
<br> MEL MEL
<br> MEL MELMEL MEL
<br> M
E
<br> L
M
<br> E
L
<br> M
EL
<br> M
EL
<br> M
E
<br> L
M
<br> E
L
<br> MEL MEL
MEL MEL
<br> M
E
<br> L
M
<br> E
L
<br> M
E
<br> L
M
<br> E
L
<br> M
E
<br> L
M
<br> E
L
<br> SO 202
<br> M
O
<br> S
T
<br> v
k
<br> m
6
<br> 7 <.>
31
<br> 5
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> P
O
<br> T
O
<br> K
V
<br> K
R
<br> S
IC
<br> K
É
<br> R
O
<br> K
L
<br> I
<br> km 67.31
5
<br> SO 203
<br> M
O
<br> S
T
<br> v
k
<br> m
6
<br> 8 <.>
29
<br> 8
P
Ř
<br> E
S
<br> S
L
<br> A
V
<br> K
O
<br> V
IC
<br> K
O
<br> H
O
<br> R
S
<br> K
Ý
<br> P
O
<br> T
O
<br> K
<br> km 68.298
<br> k
<.> ú
<br>.K
rs
<br> ic
e
<br> k
<.> ú
<br>.R
a
k
o
v
ic
<br> e
<br> 61
3/
<br> 34
61
<br> 3/
35
<br> 613
/37
<br> 613
/36
<br> 48
5/3
<br> 2
<br> 48
5/3
<br> 3
<br> 61
3/4
<br> 6
<br> 613
/48
<br> 613
/59
<br> 613
/47
<br> 490/27
<br> 613/39
<br> 613
/45
<br> 490
/29
<br> 613
/44
<br> 613
/41
<br> 613
/40
<br> 490
/28
<br> 613
/43
<br> 613
/29
<br> 613
/30
<br> 613
/31 613
<br> /33
<br> 511
/14
<br> 613
/32
<br> 613
/42
<br> 490
/26
<br> 613
/38
<br> 511
/13
<br> 613
/49
<br> 613/50
<br> 613/58613/54
<br> 613
/56
<br> 454
/2
<br> 613
/28
<br> 455
/3
<br> 613
/51
<br> 613/53 613/55
<br> 613
/57
<br> 613/52
<br> 613
/62
<br> 122
/2
<br> 12
4/
<br> 3
<br> 483
/2
<br> 485
/2
<br> 485
/6
<br> 485
/7
<br> 485
/23
<br> 560
<br> 55
58
<br> 59
<br> 62
<br> 1/1 1/3
<br> 1/5
<br> 1/3
<br> 1/2
4
<br> 1/2
5
<br> 1/2
6
<br> 1/2
7
<br> 483
/1
<br> 48
4/
<br> 1
<br> 48
4/
<br> 2
<br> 48
5/3
<br> 485
/5
<br> 1/7
<br> 490
/14
<br> 490
/15
<br> 490
/16
<br> 490
/17
<br> 490
/18
<br> 490
/19
<br> 490
/20
<br> 490
/21
<br> 490
/22
<br> 490
/23
<br> 490
/24
<br> 490
/5
<br> 490
/8
<br> 490/9
<br> 490
/13
<br> 1/8
<br> 1/9
<br> 1/1
0
<br> 1/1
1
<br> 1/1
2
<br> 1/1
4
...
VV. Oznámení o zahájení řízení změny územního rozhodnutí „D4 Čimelice-Mirotice, dálniční odpočívka Krsice“
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br>
<br>
<br>
Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČ: 65993390,Na Pankráci č.p.546/56,140 00 Praha 4 zastoupené
<br> Správou Plzeň,Ing.Zdeňkem Kuťákem,Hřímalého 37,301 00 Plzeň,jenž zastupuje Valbek <,>
spol.s r.o <.>,XXXXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Vaňurova č.p.XXX/XX,Liberec III-Jeřáb <,>
<br> 460 07 Liberec 7
<br>
(dále jen "žadatel") podal dne 14.08.2020 žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br>
<br> D4 Čimelice - Mirotice,Dálniční odpočívka Krsice
<br>
(dále též „stavba“) <.>
<br> Jedná se o umístění oboustranných odpočívek,kdy v původním územním rozhodnutí (č.j.: výst.328/1281/07/Kl
<br> ze dne 06.03.2009) byla zahrnuta pouze pravostranná odpočívka,kterou tato stavba upravuje a rozšiřuje
a nově umisťuje i stavbu levostranné odpočívky.Dálniční odpočívky Krsice jsou navrženy při úseku dálnice D4
<br> Čimelice – Mirotice v km 67.8.Napojení odpočívek na dálnici je zajištěno pomocí odbočovacích a připojovacích
pruhů.Pravostranná i levostranná odpočívka budou součástí liniové novostavby D4 Čimelice – Mirotice,umístěné
<br> v Jihočeském kraji - okres Písek,přičemž navržená změna se přímo týká pozemků v těchto katastrálních území:
Krsice (623831),Rakovice (623849) a Čimelice (623822) <.>
<br>
Dnem podání žádosti ve věci změny územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm.g) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o posuzování vlivů na životní prostředí).Podle § XX odst <.>
<br> 2 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a kra...

Načteno

edesky.cz/d/4217032

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz