« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Obchodní centrum Jindřichův Hradec" č. 700/2020 vyvěšeno dne: 16.10.2020 Datum sejmutí: 01.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Obchodní centrum Jindřichův Hradec"
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,U Zimního stadionu 1952/2 <,>
370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný správní orgán podle § 67 odst.1 písm.g)
zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 22 písm.a)
zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),na základě
oznámení,které podala společnost DE LINEA s.r.o <.>,Všebořická 82/2,400 01 Ústí nad Labem - Bukov <,>
IČO 069 82 344 zastoupená na základě plné moci společností RotaGroup a.s <.>,Na Nivách 956/2,141 00 Praha
4,IČO 279 67 344,vyjádření dotčených správních orgánů a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze
č.2 k zákonu <,>
<br> rozhodl
podle ust.§ 7 odst.6 zákona,že záměr „Obchodní centrum Jindřichův Hradec“ nemá významný vliv
<br> na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br>
Identifikační údaje
<br>
1.Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 k zákonu: Obchodní centrum Jindřichův Hradec
Záměr naplňuje bod 110 „Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou
plochou od stanoveného limitu.” (6 tis.m2) a bod 109 „Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného
limitu v součtu pro celou stavbu“ (tzn.500 míst) kategorie II přílohy č.1 k zákonu <.>
<br> 2.Kapacita (rozsah) záměru:
<br> PŘEHLED NAVRHOVANÝCH PLOCH Plochy
Celkem zastavěná plocha 28 899 m² 23 %
Celkem zpevněné plochy 56 455 m² 46 %
Celkem zastavěné a zpevněné plochy 85 354 m² 69 %
Celkem plochy r...

Načteno

edesky.cz/d/4217030

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz